ขอถาม

สุนทร ปิดตาฝ้าย
ลักษณะการแต่งและเนื้อเรื่องย่อเป็นอย่างไร อธิบายด้วย
คำตอบ