ควบคุมภายใน KPIs

การควบคุมภายใน

ผมได้เข้าไปอ่านแล้วเจอเรื่องที่น่าสนใจครับก็เลยเอามาฝากครับ (ไม่ได้ถามนะครับ)

- วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบควบคุมภายใน  ให้เข้าถึงทุกคณะ/หน่วยงาน/กิจกรรม 

- แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในไว้คือ

1. วางระบบการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของตัวชี้วัดในระบบ KPIs ที่เป็นปัจจัยทำให้การประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานของตัวชี้วัดในระบบ KPIs ที่กำหนด ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด อย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด

2. วางระบบการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงในระบบประกันคุณภาพ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดที่ต้องพัฒนาตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานอย่างน้อย 2 ตัวชี้วัด ซึ่งได้ใช้แนวคิดการบูรณาการเรื่องการควบคุมภายในเข้ากับระบบประกันคุณภาพ เพื่อไม่ให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อนและง่ายขึ้น พบว่ายังมีปัญหาเรื่องการควบคุมภายในอยู่อีกมากมาย เช่น ความไม่เข้าใจและสนใจให้ความสำคัญของผู้บริหารและบุคลากร ความไม่ช้นเจนในเรื่องของโครงสร้างหรือรูปแบบของการควบคุมภายใน เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบจัดทำเพียงคนเดียว ก็เป็นภาระหลักของหน่วยตรวจสอบที่จะส่งเสริมผลักดันกันต่อไป

คำตอบ