เรียนปรึกษาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครับ

เรียนอาจารย์ที่เคารพ ผมจุฬาวุฒิ ขอเรียนปรึกษาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ครับ ทั้งนี้ ผมต้องกราบขออภัยอาจารย์ที่ทำงานล่าช้า เนื่องจากช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งครับ

ซึ่งเค้าโครงที่ผมได้ร่างไว้มีรายละเอียดดังต่อไปนีครับ (จะคล้ายกับของคุณสุวิมล เนื่องจากเนื้อหาคล้าย ๆ กันครับ) ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำและให้ความเห็นด้วยครับ

..................................

เค้าโครงวิทยานิพนธ์ บทนำ            หลักการและเหตุผล            เป้าหมายของการศึกษา            ขอบเขตของการศึกษา            วิธีศึกษา บทที่ 1 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามกฎหมายเอกชน            1.1 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                        1.1.1 การเริ่มต้นสถานะบุคคลของนิติบุคคลตามกฎหมาย                        1.1.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด             1.2 ความสามารถและสิทธิหน้าที่ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                        1.2.1 กฎหมายที่ใช้กำหนดความสามารถและสิทธิหน้าที่ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์                                (ประเทศไทย) จำกัด                        1.2.2 ความสามารถและสิทธิหน้าที่ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด             1.3 การสิ้นสุดสถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                        1.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์                                 (ประเทศไทย) จำกัด                        1.3.2 ที่มาของการสิ้นสุดสถานะบุคคล                        1.3.3 การจัดการทางกฎหมายในการสิ้นสุดสถานะบุคคล บทที่ 2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามกฎหมายมหาชน            2.1 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ                 ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว                        2.1.1 หลักเกณฑ์การกำหนดความเป็นต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของ                               คนต่างด้าว                        2.1.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กฎหมาย                               ว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว             2.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สนธิสัญญาระหว่าง                 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี                        2.2.1 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้                               ความตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.1.1 สาระสำคัญของความตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย                                             กับสาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.1.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                              ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ                                             สาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.1.4 การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร                                             ไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี                                                2.2.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้                               อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.2.1 สาระสำคัญของอนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย                                             กับสาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.2.2 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                              ภายใต้อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับ                                             สาธารณรัฐเกาหลี                                    2.2.2.3 การใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง                                            ไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี                         2.3.3 สถานะบุคคลภายใต้สนธิสัญญา International Center for Settlement of                                Investment Disputes (ICSID)                                    2.3.3.1 สาระสำคัญของสนธิสัญญา ICSID                                    2.3.3.1 สถานะบุคคลของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                             ภายใต้สนธิสัญญา ICSID                                     2.3.3.3 การใช้ประโยชน์จากสนธิสัญญา ICSID บทที่ 3 สัญญาทางธุรกิจของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และการจัดการข้อพิพาท            3.1 สัญญาทางธุรกิจของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และประเด็นข้อพิพาทที่                 อาจเกิดขึ้น                        3.1.1 สัญญาซื้อขาย                        3.1.2 สัญญาจ้างขนส่ง                        3.1.3 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย                        3.1.4 สัญญาเช่า                        3.1.5 สัญญาจ้างทำของ                        3.1.6 สัญญาจ้างแรงงาน             3.2 การจัดการข้อพิพาท                        3.2.1 การจัดการข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ                                    3.2.1.1 กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ                                    3.2.1.2 การเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ                                    3.2.1.3 การเลือกใช้กฎหมายของอนุญาโตตุลาการ                                    3.2.1.4 ผลของคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ                         3.2.2 การจัดการข้อพิพาทโดยทางศาล                                    3.2.2.1 กรณีหากมีการฟ้องคดีต่อศาลไทย                                                3.2.2.1.1 เขตอำนาจศาลและสิทธิในการเข้าสู่ศาล                                                3.2.2.1.2 การเลือกใช้กฎหมายของศาลไทย                                    3.2.2.2 กรณีหากมีการฟ้องคดีต่อศาลสาธารณรัฐเกาหลี                                                3.2.2.2.1 เขตอำนาจศาลและสิทธิในการเข้าสู่ศาล                                                3.2.2.2.2 การเลือกใช้กฎหมายของศาลสาธารณรัฐเกาหลี             3.3 ความสามารถในการขอรับความคุ้มกันทางการทูต (Diplomatic Immunity)                        3.3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับความคุ้มกันทางการทูตตามหลักกฎหมาย                               ระหว่างประเทศ                        3.3.2 พิจารณาความสามารถในการขอรับความคุ้มกันทางการทูตของบริษัท แอลจี                                  อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด                                    3.3.2.1 ความสามารถในการขอรับความคุ้มกันทางการทูตจากประเทศไทย                                    3.3.2.2 ความสามารถในการขอรับความคุ้มกันทางการทูตจากสาธารณรัฐเกาหลี             3.4 การฟ้องร้องให้บริษัทแม่ร่วมรับผิด                        3.4.1 หลักเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ                        3.4.2 กรณีที่บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิ้ง ต้องร่วมรับผิดกับบริษัท แอลจี                                อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บทที่ 4 การบังคับคดี            4.1 สนธิสัญญาเกี่ยวกับการรับรองคำพิพากษาศาลต่างประเทศ            4.2 กระบวนการบังคับคดีระหว่างประเทศ                        4.2.1 แนวทางที่เป็นที่ยอมรับในทางสากล                        4.2.2 แนวทางของศาลไทย                        4.2.3 แนวทางศาลของศาลสาธารณรัฐเกาหลี                        4.3 การบังคับคดีในศาลไทย                        4.3.1 กรณีหากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโจทก์                        4.3.2 กรณีหากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลย             4.4 การบังคับคดีในศาลสาธารณรัฐเกาหลี                        4.4.1 กรณีหากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโจทก์                        4.4.2 กรณีหากบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำเลย บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ            5.1 บทสรุป            5.2 ข้อเสนอแนะ

 

คำตอบ