โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อภิศักดิ์ อินทร์ตา
ถามท่านว่าจะมีการสอบวัดความรู้ครูผูสอนภาษาอังกฤษหรือไม่  มีตัวอย่างข้อสอบให้ทดลองทำหรือเปล่า  จะหาข้อมูลจากเว็บไหน
คำตอบ