ส่งงาน

นางสาวสมคิด ทิพดารา

เรียน   ผศ.มานิต   ยอดเมือง

      ข้าพเจ้านางสาวสมคิด  ทิพดารา  เลขที่ 31       หมู่เีรียน  ค.บ.4.5 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      ข้าพเจ้าได้สมัครเป็นสมาชิก Learners.in.th แล้วค่ะโดยใช้ชื่อ file เป็น tom_kid

คำตอบ