test

test
คำตอบ
not yet answered

วันที่ 21-22 Dec 2006 ได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่ เขตสาสุข 11 ,14 ซึ่ง สคร 7 จัดที่โรงแรมลายทอง ได้เรียนรู้สิ่งดีๆที่ระดับสถานีอนามัย  สำนักงานสาธารรสุขอำเภอ  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด เขาทำงานควบคุมวัณโรคอย่างไร ซึ่งผลการดำเนินงานภาพรวมของเขตดีแล้วแต่เวลาให้เขามาเล่าประสบการณ์จริงที่เขาทำพบว่าแต่ละท่าน แต่ละที่มีเทคนิคดีๆ แตกต่างกันซึ่งเป็น Tacit Knowladgeของเขา

เช่น สอ.นกยูงทอง อ ภูสิงห์ จ ศรีสะเกษ เขาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์, เขาได้นำหลัก PDCA มาพัฒนางานวัณโรคในระดับ สอ.,  ผู้ป่วยหนึ่งคนมีพี่เลี้ยง 3 คน อสม ผู้นำชุมชน ญาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยง น่าชื่นชมมากต้องปรบมือให้  

สสอ เมืองนครพนม เขาได้ช่วยเป็นผู้ประสานวัณโรคระดับอำเภอที่ดีโดยมีบัญชีราบชื่อเจ้าหน้าที่ สอ ที่รับผิดชอบผู้ป่วย ใครขาดยาเวลาโรงพยาบาลประสานมา Connect ต่อให้เจ้าหน้าที่ สอ ติดต่อผู้ป่วยทันที

รพ.ป่าติ้ว อัตราการรักษาหาย 100% ตลอดได้นำ QA มาพัฒนางานงัณโรคในโรงพยาบาล  และมีประสบการณ์การใช้เครือข่ายทางสังคม  ผู้นำชุมชน มามีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดตามยากเร่รอน

รพ หว้านใหญ่ จ มุกดาหาร ก็มีสิ่งดีๆในการควบคุมวัณโรคตามแนวชายแดน เขาสร้างเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีมาก ถึงขั้นติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคในคนต่างด้าวได้ครบทุกคน

นอกจากนี้ก็พบว่าเครือข่ายของเราม่ว่าจะเป็น จ ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ พัฒนางานไปไกลแล้วถึงขั้นการค้นหาผู้ป่วยรายไหม่ในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขัง  เขตเองคงต้องเรียนรู้ด้วยคนนะครับเพราะงานวันวัณโรคเขตเราก้าวไปข้างหน้าคืองานค้นหา  เพราะเรารักษาได้ดีแล้วจริงไหม

อาหารที่ควรรับประทานเมื่อรู้ตัวว่าเป็นวัณโรค