การร่วมกลุ่มทำอย่างไรครับ

ไม่ทราบว่าการรวมกลุ่มกันนี้ยากหรือไม่ครับ

คำตอบ

เรื่องมันยาวมากครับคุณหมอ แต่ผมจะลองสรุปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะได้นะครับ    "....คือว่า ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษจังหวัดพิจิตร ก่อตั้งขึ้นจากสภาพปัญหาร่วมกัน เรื่อง พิษภัยจากสารเคมี เมื่อ 8 ปีที่แล้ว(พ.ศ.2542) พิจิตรมีเกษตรกรป่วยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีการใช้สารเคมีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดังนั้นคุณหมอสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ เลขามูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  และนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงประสานแกนนำเกษตรกรตัวอย่างในแต่ละพื้นที่มาปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันร่าง "หลักสูตร วปอ.ภาคประชาชน" (วิทยากรกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง) เป็นกระบวนการสร้างปัญญาการเรียนรู้ชีวิต โดยได้แนวคิดมาจากอิสาน แล้วปรับมาใช้ที่พิจิตร เปิดการเรียนการสอนท่ามกลางของจริง ผู้ปฏิบัติจริง สำเร็จเป็นตัวอย่างได้ พร้อมปลูกฝังแนวคิดการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักอปริหานิยธรรม(ธรรมะสู่ความเจริญ) เป็นตัวเดินเรื่อง ตอนนี้เปิดเรียนมา 15 รุ่นแล้ว มีนักเรียน 600 คน ครอบคลุม 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เป็นแกนนำในพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ตอนนี้เรามีสมาชิกกว่า 3,000 ครัวเรือนแล้ว  และกำลังขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย "เกษตรกรพิจิตร อยู่รอด ปลอดหนี้ สุขภาพดี และมีความสุข" ครับผม    สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชมรมฯ ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งขึ้น ตั้งใจว่าจะทำให้ศูนย์รวมจิตใจของเครือข่ายที่เราเรียกกันเองว่า "เครือข่ายผู้มีน้ำใจ" แบ่งปัน ความรู้ เทคนิค วิชาการ การผลิต ทำอยู่ทำกินกัน ไม่หวงวิชา เป็นสังคม ชุมชนเอื้ออาทรต่อกัน..."

ก็คงสรุปให้คุณหมอทราบพอคร่าวๆได้ดังนี้แหล่ะครับ ถ้าว่ากันละเอียดจริงๆ คงเขียนไม่น้อยกว่า 20 หน้าแน่นอนครับผม