คุณนิมิตร์ ทำวิจัยเรื่องอะไร

อยากเรียนถามคุณนิมตร์ว่าขณะนี้ทำวิจัยไปถึงไหนแล้ว
คำตอบ