อนุสัญญา ilo ฉบับที่ 98

อยากสอบถามความสำคัญของอนุสัญญา ilo ฉบับที่ 98 ต่อประเทศไทย และอยากทราบว่ามีความจำเป็นอย่างไรที่ประเทศไทยต้องให้สัตยาบัน
คำตอบ