เยี่ยมจริง

ทัศนคติบวกของเธอผมประทับใจมากๆ ผมจะพยายามอ่านของเธอทุกอย่างเท่าความสามารถพอมี ให้สมที่เธอเผื่อแผ่ให้ทุกคน โดยเฉพาะผมเอง

คำตอบ