ถามหน่อย

บรรยากาศของสถาบันที่เรียนเป็นอย่างไร มีนักศึกษาประมาณกี่คน
คำตอบ