ขอคืนห้องที่จองไว้

เรียนคุณธวัช

  • คงไม่ใช้คำถามครับ
  • ที่คุณธวัช จองห้องพักไว้ให้ผมกับคุณสิงห์ป่าสักนั้น (มหกรรมการจัดการความรู้)...ผมขอคืนสิทธิ์พักครับ
  • เพราะว่าทาง มน.ได้จองห้องไว้ให้แล้วครับ
  • และทางมน.จ่ายค่าที่พักเองครับ..เพื่อไม่เป็นการรบกวนทางสคส.จนเกินไปครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ
ได้ครับอาจารย์   ผมแจ้งยกเลิกให้แล้วครับ