ขอเปลี่ยนหนังสือที่จะนำมาวิจารณ์ค่ะ

  •     แต่เดิมหนูได้เลือกที่จะวิจารณ์หนังสือภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับ International Economic Organizations
  • ขอเปลี่ยนเป็นวิจารณ์หนังสือภาษาไทยแทนค่ะ

เป็นเรื่องประเด็นใหม่องค์การการค้าโลก ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชมัย ฤกษะสุต พิมพ์ครั้งที่แรก พ.ศ.2543

  • เนื่องจากหนูเห็นว่ามีประเด็นที่น่าศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการยกขึ้นเพื่อเป็นหัวข้อในการเจรจาเปลี่ยนไป เช่น     มีการนำเอาเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ล้วนแล้วแต่มีนัยแอบแฝงว่า"การนำข้อกำหนดทางสังคม(Social Clauses )ดังกล่าวมาเป็นหัวข้อในเวทีองค์การการค้าโลกนั้นมีอะไรเบื้องหลังอยู่หรือไม่?"
  • จึงขอเรียนมาเพื่อให้อ.แหววพิจารณาด้วยค่ะ
  • ขอบพระคุณมากค่ะ
คำตอบ

ก็ไม่ขัดข้อง

แต่ก็ไม่อยากให้เอาเรื่องเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศมาทำในวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ ก็ควรทำในวิชาที่มุ่งจะศึกษาเรื่องนั้น

วิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นวิชากว้าง  อยากให้ทำการบ้านความคิดแบบทั้งระบบมากกว่

แต่ก็ไม่ขัดข้อง เป็นสิทธิที่คุณจะเลือกได้ แต่ขอเตือนสติให้ทำงานอย่างหลากหลาย