ท่องเที่ยว

ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
คำตอบ

จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทยไปมาหมด