รหัสประจำบ้าน

ความหมายของ รหัสประจำบ้าน 11 หลัก แต่ละหลักหมายถึงอะไรบ้าง

Phachern Thammasarangkoon

รหัสประจำบ้าน หรือเลขรหัสประจำบ้าน ให้ดูแค่เลขสี่ตัวแรกเป็นหลัก เพราะสี่ตัวแรกคือ รหัสของสำนักทะเบียน เช่น ๓๐๑๔ หมายถึงสำนักทะเบียนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐๙๙ หมายถึง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น ส่วนเลขถัดไปเป็นเลขกลุ่มที่เรียงลำดับกันไปตามที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดการลงเลขรหัสไว้ซึ่งไม่มีความหมายสำคัญใด แต่ในบางกรณีเลขรหัสสำนักทะเบียนสี่ตัวแรก อาจจะไม่ใช่สำนักทะเบียนนั้น ๆ ก็ได้ เพราะมีการแยกเขตการปกครอง หรือ แยกสำนักทะเบียนออกไป เช่น มีการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ก็จะมีการตั้ง “สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลฯ” เช่น มีการยกฐานะเทศบาลตำบลเมืองปัก(เขตอำเภอปักธงชัย) ก็จะมีการกำหนดรหัสสำนักทะเบียนใหม่ เป็น “๓๐๗๒” แต่ให้เริ่มออกรหัสใหม่ตั้งแต่วันที่ตั้งสำนักทะเบียนฯเป็นต้นไป สำหรับเลขรหัสบ้านเดิมคือ “๓๐๑๔” ก็ยังคงใช้เลขเดิมต่อไป หรือมีการแยกอำเภอ กิ่งอำเภอ เช่น ตั้งกิ่งอำเภอวังน้ำเขียว (ปัจจุบันคืออำเภอวังน้ำเขียว แยกจากอำเภอปักธงชัย) ก็มีการกำหนดเลขรหัสบ้านเป็น “๓๐๒๕” สำหรับเลขรหัสบ้านเดิมคือ “๓๐๑๔” ก็ยังคงใช้เลขเดิมต่อไป เป็นต้น

สรุป ให้ดูเพียงเลขรหัสเพียง ๔ ตัวแรกเท่านั้น ก็จะบอกได้ว่าเป็นของสำนักทะเบียนใด…

คำตอบ