ขอเปลี่ยนเรื่องการวิจารณ์งานชิ้นที่ 9

วันทนา

เรียน อาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

          วันทนาขอเปลี่ยนเรื่องการวิจารณ์งานชิ้นที่ 9 จากเดิม จะวิจารณ์พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ขอเปลี่ยนเป็น วิจารณ์อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 เรื่องการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง โดยจะเน้นในเรื่องความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ เนื่องจากพอมีความรู้ทางด้าน ILO จึงจะหยิบอนัสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาศึกษา และจากการติดตามดูงานที่เพื่อนๆ ทำยังไม่มีใครทำเรื่องนี้ค่ะ

                                ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                     วันทนา  ใสสอาด

คำตอบ