สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ม.23

ผมเป็นครูชายแดน อยู่ที่จังหวัดราชบุรี เดิมทีเป็นครูอยู่สังขละบุรีและได้ย้ายกลับมา ทำหน้าที่ทะเบียนนักเรียน และได้สำรวจนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติ และได้ทำการสำรวจ ทร38 และนักเรียนก็ได้บัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 พอทราบข่าวเรื่อง ม.23 ก็ได้ทำการศึกษาตามเวบไซต์ต่างๆ แต่ไม่ค่อยเข้าใจ อย่างกรณีของเด็กที่ ไม่มีใบรับรองการเกิด และนักเรียนได้เรียนตั้งแต่ช้้นประถม จนถึงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วนั้นสามารถที่ขอสัญชาติไทยได้หรื่อไม่ ถ้าไม่ได้ มีวิธีอื่นหรือไม่ และยังมีจำนวนนักเรียนที่เป็นแบบนี้อยู่อีกมาก เพราะว่านักเรียนคิดว่าเมื่อเรียนไปแล้วจบไปก็ไม่สามารถหางานทำได้ ต้องรับจ้างเขา จึงทำให้ต้องออกกลางคัน ช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับ ผมจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนำไปบอกกับนักเรียน และลูกศิษย์อีกหลาย ๆ คน ที่มีความคิดแบบนี้

คำตอบ

มีสองเรื่องที่ต้องตอบมังคะ

ประการแรก เกี่ยวกับสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยว่าด้วยสัญชาติไทย ซึ่งมุ่งที่จะคืนสิทธิในสัญชาติไทยให้แก่คนที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ และบุตร ซึ่งตกอยู่ในผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ป.ว.๓๓๗ ซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ อันทำให้พวกเขาตกเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

คนที่ได้รับผลกระทบทางตรงของ ปว.๓๓๗ มีอยู่ ๒ กลุ่ม อันได้แก่ (๑) คนที่เกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ อันทำให้เสียสัญชาติไทยโดยผลของ ปว.๓๓๗ หากมีข้อเท็จจริงตาม ปว.๓๓๗ กล่าวคือ มีบุพการีหลักเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร และ (๒) คนที่เกิดในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ อันทำให้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยผลของ ปว.๓๓๗ หากมีข้อเท็จจริงตาม ปว.๓๓๗ ดังกล่าวแล้ว

ส่วนคนที่โดนผลกระทบทางอ้อมของ ปว.๓๓๗ มีอยู่ ๑ กลุ่ม อันได้แก่ (๓) บุตรของสองกลุ่มแรกที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

โดยสรุป คนสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ จึงมีอยู่ ๓ กลุ่ม เหตุผลที่กฎหมายนี้หันมารับรองสิทธิในสัญชาติไทยให้แก้คนกลุ่มนี้โดยผลของกฎหมาย ก็เพราะพวกเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานจนมีความกลมกลืนกับประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พวกเขาจึงไม่ต้องร้องขอมีสิทธิในสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ อีกต่อไป แม้ยื่นคำร้องขอไว้แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการตามมาตรา ๗ ทวิ อีกต่อไป

ในกรณีของคนที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จากบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองไม่ถาวร ก็ไม่มีสิทธิในสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายและไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบของ ปว.๓๓๗ จึงไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ หากต้องการร้องขอสิทธิในสัญชาติไทย ก็ยังต้องไปใช้มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ ในการร้องขอสัญชาติไทยต่อไป

แต่ขอให้ตระหนักว่า ในการปฏิรูปกฎหมายสัญชาติไทยใน พ.ศ.๒๕๕๑ มีการปฏิรูปมาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ อีกครั้ง เพื่อให้มาตรานี้อาจมีผลในลักษณะทั่วไป มิใช่เพียงเฉพาะรายดังมาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ เดิม มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ ใหม่ ก็คือ มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

หากจะอยากอ่านงานเขียนของอาจารย์แหววในเรื่องนี้เพิ่มเติม ก็อ่านได้ค่ะ

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๑

------------------

กรณีศึกษานางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ : จากคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยสู่คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑, กรณีศึกษาในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=454&d_id=453

http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/361388

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๒

------------------

บุคคลผู้ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยและบุตร จะมีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? : กรณีศึกษานางสาวมึดา นาวานารถ, งานเขียนเพื่อหนังสือแจกในงานวันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน, เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/228684

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=498&d_id=497

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๓

------------------

กรณีศึกษานางสาวศรีนวล : ปัญหาการกำหนดสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของมาตรา ๒๓ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑, ข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://learners.in.th/blog/archanwell-right2nationality/398393

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๔

------------------

คนสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง : ควรมีสิทธิทางการเมืองโดยจำกัดอย่างนั้นหรือ ?, เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/law-for-humanity/273624

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๕

------------------

ความเห็นของ อ.แหววต่อการถอดบทเรียนของบุญในการพานักเรียนไปยื่นคำขอตามมาตรา ๒๓, เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://archanwell.spaces.live.com/blog/cns!706316D9B6E66926!9241.entry

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/273814

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๖

------------------

ตอบปัญหาเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑ ของคนถือบัตรเลข ๐, เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12517

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๗

------------------

ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิเกี่ยวกับมาตรา ๒๓ ของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะตกอยู่ภายใต้มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕, เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9294

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12585

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๘

------------------

ตอบคุณหนุ่มเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ : ต้องเริ่มต้นจากการพิสูจน์การเกิดในประเทศไทย, คำตอบปัญหาของบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล, เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/people-management/316876

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12854

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=487&d_id=486

------------------

งานเขียนฉบับที่ ๙

------------------

กรณีศึกษานางสาวทันยา : สิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนของคนเกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จากบิดาและมารดาสัญชาติอเมริกัน, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓

http://learners.in.th/blog/archanwell-right2nationality/419562

ในประการที่สอง สิทธิทางการศึกษาและสิทธิทำมาหาเลี้ยงชีพ

สิทธิทั้งสองนี้เป็นสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยมีทั้ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑  และประเทศไทยก็เป็นทั้งภาคีของกติกาสหประชาชาติ ค.ศ.๑๙๖๖ ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันหมายความว่า สิทธิทั้งสองไม่ขึ้นอยู่กับสถานะคนสัญชาติไทย การเอาไปผูกติดกัน ก็ทำให้มนุษย์ต้องมี ๒ ปัญหา การให้สัญชาติไทยง่ายๆ คงเป็นไปไม่ได้ แต่การให้สิทธิทางการศึกษา และสิทธิทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นหน้าที่ที่รัฐไทยต้องให้แก่มนุษย์ที่มีลมหายใจในประเทศไทย

ดังนั้น การแก้ไขทัศนคติที่ผิดพลาดดังว่ามา "เพราะว่านักเรียนคิดว่าเมื่อเรียนไปแล้วจบไปก็ไม่สามารถหางานทำได้ ต้องรับจ้างเขา จึงทำให้ต้องออกกลางคัน ช่วยแนะนำให้หน่อยนะครับ ผมจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนำไปบอกกับนักเรียน และลูกศิษย์อีกหลาย ๆ คน ที่มีความคิดแบบนี้" จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำก่อน เมื่อคิดผิดทาง ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ และอาจนำไปสู่การกระทำความผิด ก็คือ ซื้อเอกสารปลอม ที่อาจนำไปสู่อีกปัญหาให้แก่ชีวิต

เริ่มต้นจากมีความรู้และมีความคิดที่ถูกต้องก่อนค่ะ ก็จะแก้ไขปัญหาได้

ทั้งชีวีต สัญชาติไทย อย่าขอเลย

เสียเวลา เปล่าๆๆๆๆ

ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอก

เพราะ ยังไงๆ ก็ ไม่ได้อยู่ดี ข้ออ้างมันเยอะ เกินความจริง เกินกฐมาย

เรา กลับไปเป็น อย่างอื้นดีกว่า จะได้มีความสุข ในชีวิต