green zone ที่อยากให้เป็น

ผมว่าการที่จะทำให้เกิดพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเนี่ยแนวทางนึงที่พอทำได้

คือ ผมจะลองปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง ประหยัดพื้นที่ดี โดยเฉพาะใจกลางกรุงคุณว่าดีมั้ย!!! ???...

 

คำตอบ