สอบถาม

เรียน ดร.ชัดเจนท่ีเคารพ ไม่ทราบว่างบประมาณโรงเรียนในฝัน รอบ 2 ปีงบประมาณ 2553 ท่ีโรงเรียน ส่งประมาณการไป ได้รับอนุมัติหรือยัง โรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553 แล้วครับ เกรงจะดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ .. ขอบคุณครับ ..
คำตอบ
not yet answered

สวัดีค่ะดรดอกเตอร์ชัดเจน

หนูขอขอบคุณที่ท่านให้โรงเรียนของพวกเราผ่านการประเมิน

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

หนูชื่อ ด.ญ.ธนวรรณ พิกุลทอง นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านอีสร้อย ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หนุูและเพื่อนๆ อีกส่วนหนึ่ง ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้รับผิดชอบหน้าที่มัคคุเทศก์โรงเรียนบ้านอีสร้อย เพื่อรอรับการประเมินฯ หนูได้รับทราบว่า โรงเรียนของหนูจะได้รับการประเมินในวันที่ 13 กันยายน 2553 หนูและเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนบ้านอีสร้อย ดีใจมากคะ เพราะได้ตั้งใจฝึกซ้อมมาตั้งนานแล้ว เพื่อรอท่านดร.ชัดเจนมาประเมิน หนูอยากให้โรงเรียนบ้านอีสร้อยผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูสิทธิ์

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ผม นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านอีสร้อย อำเภอห้วยทับทัน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ผมได้รับผิดชอบฝึกซ้อมนักเรียนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะขอนำเสนอกิจกรรมในห้องคณิตศาสตร์ก่อน ห้องคณิตศาสตร์มีกิจกรรมที่นำเสนอ 5 กิจกรรม คือ

1) โปรแกรม GSP ซึ่งเป็นหัวใจของห้องคณิตศาสตร์ ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และการสร้างแผนภูมิรูปวงกลม (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) , การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ทฤษฏีบทปีทากอรัส , การแก้โจทย์ปัญหาหาพื้นที่

2) เกมส์โดมิโน ฝึกกระบวนการคิดของนักเรียน , ฝึกคิดเลขเร็ว , ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3) เกมส์ 24 ฝึกคิดเลขเร็ว , ฝึกกระบวนการคิด , ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4) เกมส์ลูกคิดญี่ปุ่น ฝึกการคิดเลขเร็ว , เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์ , ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ , สมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาทำงานได้อย่างสมดุลกัน

5) หมากรุกไทย ฝึกการคิด , การแก้ปัญหา , ฝึกการวางแผน , ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- นอกจากนี้แล้วยังได้เสริมความรู้เรื่องเรขาคณิต การสร้าง ให้กับนักเรียน

- ในห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้มากมาย เช่น บอร์ดหน้าห้อง , ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในห้องคณิตศาสตร์ เช่น การหาพื้นที่

- มีเกมส์ให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิด

- นักเรียนได้ทำชิ้นงานจากโปรแกรม GSP

- นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์

- นักเรียนทุกคน มี E-mail Address เป็นของตนเอง สามารถรับและส่งข้อมูลได้

- นักเรียนฝึกซ้อม หรือเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ตั้งใจรับความรู้ เรื่องอื่น ๆ เป็นอย่างดี

- นักเรียนเกิดความรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตกตะกอนแล้ว

จากวันนั้น (ปี 2550) วันที่ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านอีสร้อย จนถึงวันนี้ นักเรียนในโรงเรียนบ้านอีสร้อยได้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความรู้ที่ตกตะกอน เป็นนักเรียนยุคใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ใหม่ๆ , ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน เกิดความกระตือรือร้นในทำงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน อ่านทุกคนทุกวัน วันละ 15-30 นาที หลังเข้าแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น เป็นคนรักความสะอาด นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะ , ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี , โรงเรียนพี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์และคณะ Roving Team ให้คำแนะนำที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน , อ.บ.ต./อำเภอ/ องค์กรเอกชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี , ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือด้วยดี และเต็มใจ ยินดีที่จะมีส่วนช่วยให้โรงเรียนบ้านอีสร้อย เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในการฝึกซ้อมนักเรียนได้ยึดแบบบันทึกการประเมินโรงเรียนในฝัน เป็นเกณฑ์

ผมขอความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ช่วยแนะนำกิจกรรมที่ยังขาดตกบกพร่องด้วยนะครับ ผมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ และขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายขอให้ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่คู่กับโรงเรียนในฝัน และสร้างโอกาสที่ดีให้กับการศึกษาในโรงเรียนตามชนบท และพัฒนาการศึกษาเพื่อนักเรียนตลอดไป รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

นางเกสราณี โนนกอง

สวัสดีค่ะ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน นางเกสราณี โนนกอง ครูโรงเรียนบ้านอีสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รับผิดชอบปฏิบัติการทางภาษา มีกิจกรรมดังนี้คือ

1. กิจกรรมสาธิตการสอนเรื่อง kinds of food ระดับชั้น ป. 6 นักเรียนสามารถถามตอบเกียวกับเรื่องอาหารที่ตนเองชอบได้ และบอกเหตุผลได้

2. product-- mango salad

3. โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น โปรแกรม dictionary เสียงและภาพ, CD คำศัพท์ 1000 คำ, สืบค้นคำศัพท์ต่างๆ ที่นักเรียนสนใจจาก Internet

ดิฉันเป็นครูปเอกประถมศึกษาแต่ด้วยใจรักในรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้ทุ่มเทและพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำมาสอนนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ แต่ดิฉันมีข้อบกพร่องในการพูด หวังว่าท่านคงจะให้ความเมตตานะคะ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2553 ดิฉันได้ไปอบรมที่โรงแรม Ambasador city ที่ หาดจอมเทียน พัทยา ดิฉันได้ทักทายและถ่ายรูปท่านไว้ด้วย ท่านยังสวยเหมือนเดิมไม่แก่เลยนะคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

รูเกสราณี

panason_2553

Lab คณิตศาสตร์ 

บรรยากกาศซ้อมใหญ่ โรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์Lab ภาษาอังกฤษ

6 กันยายน 2553

 

 

เล็ก

รบกวนช่วยแนะนำการเขียน KPI ของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ งานหลักที่รับผิดชอบคือประมาณการสั่งซื้อสินค้า การส่งเสริมการขาย

เรียน ท่านดร.ชัดเจน

ดิฉันชื่อนางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา จังหวัดสุรินทร์(บรรจุครูได้ 2 เดือนกว่าค่ะ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ อายุ 25 ปี ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้รับผิดชอบ lab ภาษาอังกฤษ ดิฉันเครียดมากค่ะเนื่องจากยังไม่มีประสบการณ์มากนัก แต่มีความตั้งใจเต็มที่ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนแนงมุดวิทยาให้ได้เป็นโรงเรียนในฝันค่ะ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้มากขึ้น ดิฉันเลือกทำ lab Drama ค่ะ เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบและถนัดในการแสดงละคร ดิฉันตัดสินใจทำละครเรื่อง แซนโฎนตา ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวเขมรสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์มีหลายเชื้อชาติค่ะ เช่น ลาว

เขมร ส่วยและไทย แต่นักเรียนโรงเรียนเนงมุดวิทยาส่วนใหญ่เป็นชาวเขมร(และโรงเรียนก็อยู่ติดกับชายแดนเขมรค่ะ) ดิฉันจึงคิดว่าน่าจะทำละครที่ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณของชาวสุรินทร์นี้ไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวเขมรสุรินทร์นี้ ถ้าดัดแปลงเป็นละครภาษาอังกฤษจะทำให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น สามารถที่จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้ สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น โดยเรียนผ่านการแสดงละครแซนโฎนตา เด็ก ๆจะรู้ว่า สิ่งของที่นำมาเซ่นไหว้นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร พิธีกรรมนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร มีความสำคัญอย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร อักทั้งแถบจังหวัดสุรินทร์มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก เด็กๆ สามารถที่จะนำภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ในพิธีกรรมไปใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง ก่อให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและเด็กจะเกิดความรู้สึกรักในภาษาอังกฤษมากขึ้น เด็กเกิดการกล้าแสดงออกมากขึ้น และเด็กสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถในภาษาอังกฤษได้ขึ้น ดิฉันอยากให้ท่านเสนอแนะว่าควรจะทำละครเรื่องนี้ดีมั้ย อย่างไร

ขอบพระคุณมากค่ะ

ปล. ดิฉันขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยเป็นที่ปรึกษา แนะนำด้วยนะคะ

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉัน น.ส.จิดาภา แผ่นทอง ครูโรงเรียนแนงมุดวิทยา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ค่ะ อยู่ในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ค่ะ รับผิดชอบกิจกรรมกลุ่มปโฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี ) ค่ะ ซึ่งมีกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอดังนี้ค่ะ

1.ปฏิกิริยา tranesterification ศึกษาปฏิกิริยาเปรียบเทียบได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซลค่ะ ใช้น้ำมันปาล์มที่ยังไม่ได้ใช้กับที่ใช้แล้วค่ะ โดยนักเรียนชั้น ม.6

2.ปฏิกิริยา titration ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาของกรดกับเบสค่ะ ไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชูที่ทำเองด้วยการหมัก โดยนักเรียนชั้น ม.5

3.ปฏิกิริยา sponificaton ศึกษาปฏิกิริยาของไตรกลีเซอไรด์กับเบสค่ะ ได้ผลิตภัณฑ์สบู่...โดยเปรียบน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวค่ะ โดยนักเรียน ม.4

ขอความอนุเคราะห์ท่านได้แนะนำด้วยค่ะว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร..พวกเราครูและนักเรียนจะช่วยกันอย่างเต็มความสามารถค่ะ

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

นาง รัชนีพรรณ ภิญโญเทพประทาน

เรียนอ.ชัดเจนที่เคารพ

ช่วงนี้นักเรียนกำลังตรวจนับพยาธิในปูตัวผู้+ตัวเมียเพื่อหาค่าร้อยละอยู่ค่ะ นักเรียนทำแล็ปดีแล้ว เหลือแต่สะสมตะกอนความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะ เรียนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ)

ด้วยความเตารพอย่างสูง

รัชนีพรรณ/วิทย์ม.1/วีรวัฒน์โยธิน

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ หนูอยากสอบถามว่าการทำหนังสือเล่มเล็กมีขั้นตอนในการทำอย่างนี้หรือเปล่าคะ

1.กำหนดแก่นเรื่องและเขขียนโครงเรื่อง

2.ตั้งชื่อเรื่องที่จะเขียน

3.วาดภาพประกอบคำบรรยายเรื่อง

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ดิฉัน ด.ญ. อภิญญา วามะลุน อยู่ห้องปฏิบัติการภาษาไทยกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็กหนูได้พูดนำเสนอว่า

สวัสดีค่ะกลุ่มของดิฉันปฏิบัติกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็กค่ะ การทำหนังสือเล่มเล็กจะต้องมีการการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก กำหนดแก่นเรื่องและขียนโครงเรื่อง ตั้งชื่อเรื่องที่จะเขียน วาดภาพประกอบคำบรรยายเรื่อง

ประโยชน์ของการทำหนังสือเล่มเล็ก เก่งคิด เขียน อ่าน วาดรูป และการใช้ภาษา ทั้งยังส่งเสริมด้านคุณธรรม-จริยธรรมและทำให้เป็นคนรักการอ่านค่ะ

ดิฉัน พูดนำเสนอแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะ ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.อภิญญา วามะลุน

นักเรียนชั้นม.๒ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

เรียน ท่านดร.ชัดเจนที่เคารพค่ะ

ดิฉัน นางสาววันเพ็ญ จันครา ค่ะอยู่โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ ตอนนี้โรงเรียนของดิฉันกำลังเตรียมประเมินเพือรับรองเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่3

ซึ่งดิฉันขออนุญาณเรียนถามว่าการประเมินครั้งนี้ท่านคณะกรรมการต้องการดูด้านใดบ้างค่ะ เพราะตอนนี้โรงเรียนของเราก็เตรียมไปหลายด้านเเล้วเเต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับจุดประสงค์ที่คณะกรรมการตั้งไว้หรือปล่าวค่ะ ขอคำเเนะนำด้วยนะค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

ท่าน ดร.ชัดเจน  ไทยแท้

ดิฉัน  นางประพิส  พันธะไชย  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหมูม้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ขอประเมินในฝันรุ่น 3

ดิฉันรับผิดชอบห้องปฎิบัติการสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ซึ่งมีกิจกรรมที่จะนำเสนอดังนี้ค่ะ

1. การจัดโต๊ะหมู่บูชา

2. นำเสนอโปรแกรมสืบค้น โดยgoogle  earth

3.กิจกรรมหมอลำเพลินเล่าประวัติของหมู่บ้าน

4.กิจกรรมเล่านิทานทศชาติ 

ขอความกรุณาท่านแนะนำด้วยค่ะว่ากิจกรรมที่จะนำเสนอเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร

ขอขอบพระคุณมากค่ะ

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางสาวภาวิณี ปุราชะนัย นักเรียนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

อยากทราบว่าขั้นตอนการเตรียมงานประเมินโรงเรียนในฝัน ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีขั้นตอนอย่งไรบ้างค่ะ

แลวิธีการนำเสนอควรต้องทำอย่างไรบ้าง