บทร้อยกรอง

วลัยลักษณ์ เจริญดี
ความหมายของบทร้อยกรองคืออะไรค่ะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

 ครูภาทิพขออธิบายเป็นภาษาพูดนะคะ  เพื่อจะได้เข้าใจ  สำหรับภาษาวิชาการนั้น

หนูค้นหาจากgoogleได้เพียงแค่ในคำว่าร้อยกรองหมายถึง

 

    งานเขียนที่เรียบเรียงอย่างสละสลวย ตามรูปแบบข้อบังคับของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ

ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับ จำนวนคำ  จำนวนวรรค  จำนวนบาท

ตำแหน่งคำสัมผัส  บ้างก็บังคับคำเอกคำโท (โคลง)  คำครุลหุ(ฉันท์)

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ