บรรลุธรรม

คาใจ
อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า การบรรลุธรรมนั้นจิตของผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ว่าตัวเองได้บรรลุธรรมแล้ว หรือต้องสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์แล้วให้ครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติด้วยเป็นผู้ตัดสินว่าเราได้บรรลุธรรมแล้ว
คำตอบ
not yet answered
Phornphon

ขออนุญาติแสดงความเห็นนะครับ

การบรรลุธรรมเป็นปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะตน

แต่ตามหลักก็มี 4 ขั้นนะครับ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์ ครับ

แต่ผู้ปฏิบัติก็ตรวจสอบตนได้ว่ากิเลสในขั้นนั้นหมดสิ้นจริงหรือไม่ในจิตตน

ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอย่างไร

ครูบาอาจารย์อาจแนะนำการปฏิบัติให้ได้

แต่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงพยากรณ์ได้ครับ

ผมตอบจากข้อมูลที่ผมเคยทราบมาครับ

ขอบคุณครับ

อ.ดร.วรกาญจน์

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ การบรรลุธรรม เป็นความรู้ที่เราทราบด้วยตนเอง เหตุมาจากการปฏิบัติด้วย ทาน ศีล และการภาวนา ซึ่งต้องได้รับอบรมสั่งสอนในเรื่องการปฏิดังกล่าวมาจากพระคุณเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่ง

ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น พระคุณเจ้าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า ที่เป็นหลักของพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทย การบรรลุธรรมนี้ พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบและได้บรรลุธรรมแล้วจะไม่คุยโอ้อวดให้ผู้ใดทราบแต่ประการใด แต่จะทราบด้วยการปฏิบัติที่ดี ศีลจริยาวัตรที่ท่านกระทำทุกอย่างด้วยความงดงามสมดังเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้แสดงไว้ให้เห็นแก่ลูกศิษย์โดยทั่วไป และเมื่อใดที่ท่านได้ละสังขารจากไปอาจแสดงให้ประจักษ์ด้วยอัฐิธาตุที่เป็นพระธาตุอันสวยงามครับ

คนไร้กรอบ

ขอบคุณทุกท่าน ที่ ตอบได้ถูกใจผม ครับ