ตอบคำถามคุณพรชัย ผาณิบุศย์ เรื่องนำเข้าทองคำ

"อยากขอความกรุณา ขอความกระจ่างครับ คือว่า ปัจจุบัน ( 30/ต.ค.2552 ) การนำเข้า ทองคำ เข้ามาในราชอาณาจักร ยังทำได้อิสระ อยู่หรือไม่ หรือว่า ต้องขออนุญาติเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"
คำตอบ

ขอตอบคำถามคุณพรชัยฯ ผ่านทาง G2K เรื่อง การนำเข้าทองคำ

"กระทรวงการคลังในฐานะที่กำกับดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้ยกเลิกการจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและ/หรือส่งออกซึ่งทองคำ โดยประชาชนสามารถนำเข้าทองคำได้โดยเสรี และไม่ต้องขออนุญาตกระทรวงการคลัง ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 98/2542 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 แต่ให้ผ่านขั้นตอนพีธีการศุลกากรได้ตามปกติเหมือนสินค้าทั่วไป" คุณพรชัยฯ สามารถดูประกาศกระทรวงการคลัง ได้ที่ http://www.mof.go.th/news99/news98.htm"