ห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์

ห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์
1. ทำไมห้องสมุดไม่มีคอมพิวเตอร์ 2. ทำไมผู้ใช้บริการที่ห้องสมุด ไม่ให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ 3. ทำไมห้องสมุดให้ยืมหนังสือครั้งละ 2 เล่ม (ทำไมไม่ให้ยืมครั้งละ 7 เล่มต่อ / สัปห์ดา)
คำตอบ