ตอบคุณพลชัยเรื่องผู้ทรงสิทธิตามมาตรา ๒๓

ขอเอาคำถามของคุณพลชัยและคำตอบที่ อ.แหววตอบมาลงให้ท่านอื่นได้มีโอกาสศึกษาด้วย

เรียนอาจารย์แหว๋วค่ะ ดิฉันอยากรู้ว่า ผู้ถือบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกกฏหมายรึเปล่าค่ะ คือทางมหาลัยเขากำหนดมาค่ะว่าผู้ที่จะเข้าศึกษา ต้องเป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศโดยถูกกฏหมายค่ะ

ขอรบกวนด้วยนะค่ะ

Archanwell

มหาวิทยาลัยก็ปฏิเสธสิทธิทางการศึกษาของมนุษย์ซิคะ

การกระทำดังกล่าวก็ผิดกฎหมายซิคะ

มหาวิทยาลัยไหนคะ

Archanwell

คนถือบัตรผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า เป็นอดีตผู้หนีภัยความตายจากประเทศพม่า

ในความจริงของอดีต เขาเป็นคนไร้รัฐที่เกิดในประเทศพม่า

แต่ไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่า

ในเวลาต่อมา ที่ภัยความตายเข้ามาในประเทศไทยในราว พ.ศ.๒๕๑๙

ฝ่ายความมั่นคงของไทยเข้าใจว่า พวกเขามีสัญชาติพม่า

เมื่อหนีภัยความตายเข้ามา ก็ย่อมไม่มีโอกาสขอวีซ่า ก่อนเข้าเมือง จึงถูกถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

แต่ใน พ.ศ.๒๕๔๓ ก็มีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ legalization สถานะบุคคลตามกฎหมายมหาชนให้พวกเขาแล้วนะคะ

และยอมรับให้สิทธิเข้าเมืองและอาศัยถาวรแก่คนที่เกิดนอกไทยและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้สิทธิในสัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดในไทย แต่ความคืบหน้าก็มีไม่มาก

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ รัฐสภาก็ยอมรับให้สิทธิในสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนแก่บุตรที่เกิดในไทย ไม่ต้องรอ มท.๑ ที่ชักช้า

ในวันนี้ เด็กที่เรียนในมหาลัยนี้อาจมีสิทธิในสัญชาติไทย แต่ความไม่รู้กฎหมายของตัวเองและครอบครัวก็เลยทำให้ยังถือบัตรใบนี้อยู่

หารือมานะคะ ส่งเด็กมาให้เราดู

และถ้ารังแกเด็ก ระวังมหาลัยถูกประนามจากนานาอารยประเทศว่า ละเมิดสิทธิทางการศึกษาของเด็กนะคะ

คำตอบ

Date: Thu, 22 Oct 2009 13:31:09 +0700

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: [learners.in.th] You've received a contact mail @ Thu Oct 22 13:31:09 +0700 2009

สวัสดี archanwell (archanwell)

นี่คืออีเมลติดต่อจากผู้อ่าน กรุณาตอบโดยตรงไปยังผู้อ่านนั้น

-----------------------------------------------------------

ชื่อ: พลชัย

หัวเรื่อง: สอบถามเรื่อง มาตรา23 พรบ.สัญชาติปี2551หน่อยครับ

ข้อความ:

สวัสดีครับ

ผมเป็น นักศึกษากฎหมาย ที่มสธ ครับ

อยากสอบถามอาจารย์ เกี่ยวกับม.23 พรบ.สัญชาติปี2551ว่า

มาตรานี้จะปรับใช้กับคนที่ไม่ได้สัญชาติไทย ตามม.7ทวิ ได้หรือไม่ครับ

เพราะในตัวบทเขียนถึง คนที่ไม่ได้สัญชาติไทยตาม ปว.337เท่านั้น

แต่ปว.337 ถูกยกเลิกไปแล้วตาม พรบ.สัญชาติปี2535

ดังนั้น ลูกคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (เช่นเด็กชายหม่อง) ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยตาม ม.7ทวิ(3)

ไม่ใช่ ปว.337

เด็กชายหม่องจะได้ สัญชาติไทยตาม ม.23 ได้หรือไม่ครับ

ขอความกรุณาตอบด่วนหน่อยนะครับ (จะสอบอยู่แล้ว)

ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ

พลชัย

-------------------------------------------

RE: [learners.in.th] You've received a contact mail @ Thu Oct 22 13:31:09 +0700 2009‏

จาก:  พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

ส่งเมื่อ: 23 ตุลาคม 2552 0:18:00

สำเนาถึง:  พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร

อ่านตัวบทดีๆ ค่ะ คนเป้าหมายของมาตรา ๒๓ มี ๓ พวก  พวกสุดท้ายคือ คนที่ไม่มีสัญชาติไทยเพราะ ม.๗ ทวิ ว.๑  ซึ่งมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในไทย

อ่านบทความเหล่านี้ค่ะ

---------------------------------------------------

บุคคลผู้ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยและบุตร จะมีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?,

งานเขียนเพื่อหนังสือแจกในงานวันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน, เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/228684

ตอบปัญหาเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑ ของคนถือบัตรเลข ๐, เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12517

---------------------------------------------------

ส่วนประเด็นสัญชาติไทยของน้องหม่องนั้น น้องหม่องอาจไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ เพราะมิใช่บุคคลที่ได้รับผลกระทบของมาตรา ๒๓ เลย กล่าวคือ (๑) มิได้ถูกถอนสัญชาติไทยโดยข้อ ๑ แห่ง ปว.๓๓๗ (๒) มิได้ตกอยู่ภายใต้ข้อเว้นการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของข้อ ๒ แห่ง ปว.๓๓๗ และ (๓) มิใช่บุตรของคนที่ตกอยู่ภายใต้ ๓๓๗ ซึ่งถูกถือเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยผลของของมาตรา ๗ ทวิ วรรค ๓ แห่ง พ.รบ.สัญชาติ ๒๕๐๘ แก้ไข ๒๕๓๕ โดยผลย้อนหลังของมาตรา ๑๑ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

กรณีการทำให้น้องหม่องมีสัญชาติไทย จะต้องไปใช้มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๒ แห่ง พ.รบ.สัญชาติ ๒๕๐๘ แก้ไข ๒๕๕๑ โดยผลย้อนหลังของมาตรา ๒๒  แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑

อ่านบทความเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมายของน้องหม่อง ซิคะ

---------------------------------------------------

หนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กชายหม่อง ทองดี ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาไทยของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘  เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย, เมื่อวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=472&d_id=470

http://www.archanwell.org/office/download.php?file=636.pdf&fol=1

จากน้องหม่องสู่น้องนารวย....ความเหมือนในความต่างตามกฎหมายไทย, วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/296574

http://learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/299947

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=473&d_id=473

ตอบคำถามเรื่องภูมิลำเนาตามกฎหมายเอกชนและมหาชนของน้องหม่อง, เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9272

ตอบเรื่องความแตกต่างระหว่างการปรากฏตัวบนดินแดนและการมีภูมิลำเนาตามกฎหมายเอกชนในดินแดน, เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9274

ตอบคำถามเรื่องการเลือกใช้กฎหมายสัญชาติในการขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยบุคคลและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของน้องหม่อง, เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9277

---------------------------------------------------