การเขียนโปรแกรม

วีรวรรณ
บริษัท ต้องการทำบัญชีเงินเดือนและคิดภาษีของพนักงาน โดยมีเงื่อนไขคือ ถ้าเงินเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหกพันบาทไม่เสียภาษี ถ้าเงินเดือน6000-10000 คิดภาษี5%ของเงินเดือน ถ้าเงินเดือนเกิน 10000คิดภาษี10% ของเงินเดือน จงหาจำนวนเงินพนักงานแต่ละคนจะได้รับ และคิดรวมทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่าย จะวิเคราะห์งาน เขียนอัลกอรึทึ่ม และรหัสเทียมยังไง
คำตอบ

ตอบ คุณรวีวรรณ

การวิเคราะห์งาน

     ข้อมูลนำเข้า

          - เงินเดือนพนักงาน

    ข้อมูลออก

         -  เงินที่พนักงานจะได้รับรายบุคคล

         -  จำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมด

   ขั้นตอนการประมวลผล

        1. รับเงินเดือนพนักงาน

        2. คำนวณภาษี

              ถ้าเงินเดือน มากกว่า 100,000 บาท  

                       ภาษี  =  0.10* เงินเดือน

              ถ้าเงินเดือน มากกว่า 6,000และน้อยกว่า 100,000

                       ภาษี  =  0.05* เงินเดือน

              ถ้าน้อยกว่า 6,000  

                      ภาษี  = 0

       3.  คำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับรายบุคคล=  เงินเดือน - ภาษี

       4.  คำนวณเงินที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมด

          *  ในกรณ๊นี้ถ้าพนักงานมีเงินเดือนเท่ากันทั้งหมด สามารถนำจำนวนพนักงาน คูณกับเงินพของพนักงานรายบุคคลได้เลย

           =  เงินที่พนักงานจะได้รับรายบุคคล*จำนวนพนักงานทั้งหมด

      5. พิมพ์      ภาษี   เงินที่พนักงานจะได้รับ

          *  แต่ถ้าเงินเดือนของพนักงานไม่เท่ากัน  จะต้องกำหนดตัวแปรในการรับข้อมูลของพนักงานในรูปแบบ Array แล้วใช้คำสั่งในการวนลูป เช่น While หรือ do ..while ในการกำหนดจำนวนข้อมูลพนักงานที่ป้อนเข้าโปรแกรม

ให้ total  =  เงินเดือนรวมของพนักงาน     salary  = เงินเดือนรายบุคคล

     ttax  =  ภาษีรวมของพนักงาน            tax  =   ภาษีที่รายบุคคล

สามารถกำหนดการประมวลผลได้ดังนี้

        1. กำหนดค่าตัวแปร total และ ttax ให้มีค่าเท่ากับ 0

        2. รับข้อมูลและเงินเดือนพนักงาน

        3. คำนวณภาษี

              ถ้าเงินเดือน มากกว่า 100,000 บาท  

                       ภาษี  =  0.10* เงินเดือน

              ถ้าเงินเดือน มากกว่า 6,000และน้อยกว่า 100,000

                       ภาษี  =  0.05* เงินเดือน

              ถ้าน้อยกว่า 6,000  

                      ภาษี  = 0

       4.  คำนวณเงินที่พนักงานจะได้รับรายบุคคล=  เงินเดือน - ภาษี

       5.  คำนวณการเพิ่มของจำนวนเงินเดือน

            เงินเดือนเดิม = เงินเดือนเดิม + เงินเดือนรายบุคคล

             total     =   total  + salary

      6. คำนวณการเพิ่มของภาษีของพนักงาน

            ภาษีสะสม = ภาษีสะสม+ ภาษีที่พนักงานรายบุคคล

             ttax     =   ttaxl  + tax

      7.   คำนวณเงินที่บริษัทจะต้องจ่ายทั้งหมด = total - ttax

      8. กำหนดคำถามเพื่อตรวจสอบจำนวนพนักงาน

            ถ้าครบ ให้ทำขั้นตอนที่9

            ถ้าไม่ครบ ให้ทำขั้นตอนที่ 2

      9.   พิมพ์จำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมด

            

ถ้าใช้ Excel ก็ใช้สูตร IF(A1>10000,A1*10/100,IF( A1>6000,A1*5/100,IF(A1>0,0))) คำนวณภาษีได้ครับ

แล้วก็ทำเพิ่มในส่วนอื่นที่ต้องการ