ต้องการคำตอบ

ในกรณีที่อบจ.ให้เงินอุดหนุนกับส่วนราชการอื่น ต่อมาได้มีผุ้ตรวจสอบของจังหวัดได้เข้าตรวจสอบส่วนราชการนั้น แล้วได้มีการทักท้วงว่าส่วนราชการได้จ่ายเงินเกินให้กับผุ้รับจ้าง จึงให้เรียกคืนจากผู้รับจ้างคืนแล้วให้นำส่งคืนคลังจังหวัด แต่ในบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการกับอบจ.ระบุไว้ว่าถ้าส่วนราชการนั้นดำเนินโครงการเสร็จแล้ว ถ้ามีเงินเหลือต้องนำส่งคืนให้อบจ. ในกรณีเช่นนี้ถ้าส่วนราชการต้องการถอนเงินคืนจากคลังจังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างไรและต้องอ้างระเบียบตัว ขอคำตอด้วยคะ่
คำตอบ