การสัมมนา การพัฒนาทุนมนุษย์ยัคโลกาภวัตน์

ในปรากฏการณ์ The World is Flat คุณจะปรับตัวเองอย่างไรที่จะให้ สามารถแข่งขันกับคนอื่นได้
คำตอบ
not yet answered
ladda pinta

นักศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ

ladda

นักศึกษาทุนคนค่ะ

ที่นักศึกษาเข้าร่วมฟังสัมมนา การพัฒนาทุนมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์ กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นให้อาจารย์ด้วยนะคะ

http://gotoknow.org/blog/chiraacademy/292211

ขอบคุณค่ะ

อ.ลัดดา