การดำเนินงานโรงเรียนในฝัน

หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายในการปฏิบัติโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจะเป็นอย่างไร จะมีการยกเลิกหรือไม่
คำตอบ