สรุป บทความ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร

นางสาว สุดารัตน์ โป่งตุ้ย
จากบทความ ”ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ” สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ กล่าวถึงพิธีเฉลิมฉลอง ถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2552 พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการให้โอกาส และการใช้โอกาสที่ได้รับนั้นในทางที่เกิดประโยชน์ ทั้งตรัสว่า คนไทย ถ้าได้รับโอกาส ความสามารถที่มีอยู่ ก็มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมได้ ในบทความยังกล่าวถึง ความยินดีที่คนไทยมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีทัศนคติมุมมองที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นางสาว สุดารัตน์ โป่งตุ้ย บธ.บ.กจ.ส 4(4ปี)
คำตอบ
not yet answered

สรุปข่าว ข้าพระเจ้า ขอถวายพระพร ได้ดังนี้

ศ.ดร.จีระ ได้กล่าวถึง ประเด็นเรื่องของงานจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมายุ 77 พรรษา ในวันที่ 11-12 สิงหาคม และเรื่องการสัมมนาใหญ่ของกองทัพอากาศที่มีพล.อ.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรีและรศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ที่มีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศ โดยปฏิรูปวิธีการเรียนรู้ให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรแก่การเรียนรู้ เนื่องจากสงครามการรบสมัยใหม่และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปมาก ส่วนอีกเร่ื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ ทฤษฎีผู้นำที่เน้น Role Model ตัวอย่างเช่น อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ คุณอาคิโนที่เคยเป็นแค่แม่บ้าน แต่สามรถจัดการอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสได้สำเร็จ และคุณอาคิโนเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลม มีจิตวิญญาณเพื่อส่วนรวมและดึงเอาพลังของรากหญ้า People Power Power เพื่อส่วนรวม มิใช่เพื่อครอบครัวของท่าน ถึงแม่ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วโลกก็ยังพูดถึงท่านอยู่

จากข่าวเรื่อง ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร สามารถสรุปข่าวได้ดังนี้

ในวันที่ 11-12 สิงหาคมที่ผ่านมา ศ.ดร.จีระได้เห็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา ซึ่งในงานที่ท้องสนามหลวงได้มีกลุ่มผู้จัดมวยไทยสากลไปร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วย นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึงการสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพอากาศที่มีพล.อ.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล..อ.อ.ธเนศ ปุณศรีและรศ.ดร.สุรชาติ บำงรุงร่วมสัมมนา เนื่องจากสงครามการรบมัยใหม่และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปมาก และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านกล่าวถึง คือ ทฤษฎีผู้นำที่เน้น Role Model เช่น Steven Covey บอกว่า เรื่องสร้างผู้นำไมต้องสอบหรือท่อง โดยยกตัวอย่างเรื่องราวของประธานาธิบดีหญิงของประเทศฟิลิปปินส์ คุณอาคิโนที่นึกถึงส่วนรวมมากว่าเหตุผลส่วนตัว