กข.คจ.

พัฒนากร
-ช่วยแก้ไขระเบียบ กข.คจ.ใหม่ มีหลายประเด็นน่าเป็นห่วง เช่น 1.กรรมการหมู่บ้าน(กม.)กับ กรรมการกองทุน กข.คจ. 2.คปต.ร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบการยืมของสมาชิก 3.ขอทบทวนการวินิจฉัยของกฤษฎีกา "เงินทุนหมุนเวียน" 4.แบบฟอร์มที่หลากหลาย 5.บัญชีที่ซับซ้อน 6.การคืนเงินทุนหมุนเวียน กรณีบริหารจัดการกองทุนไม่เป็นไปตามระเบียบ 7.หัวหน้าครัวเรือน ยืมเงินไม่ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 8. ฯลฯ
คำตอบ