ขอสัญชาติไทยให้แก่ภรรยาต่างชาติ

ชาลี
เรียนอาจารย์ แหวว ที่นับถือ ผมอยากจะขอสัญชาติไทยให้แก่ภรรยาต่างชาติชาวจีน ซึ่งมีใบต่างด้าวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าห้าปีแล้ว อยากจะขออาจารย์ช่วยแนะนำว่า มีกฎหมายข้อไหนบ้างที่เกี่ยวกับการขอสัญชาติไทยให้แก่ภรรยาต่างชาติ ควรจะเริ่มจากที่ไหน มีขั้นตอนอะไรบ้าง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วย ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ชาลี
คำตอบ
not yet answered

สำหรับจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะคุ้นเคยกับชาวต่างชาติที่มาเยือนในฐานะนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คือชาวต่างชาติซึ่งมาอาศัยเป็นพลเมืองของภูเก็ต ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ พนักงาน กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มผู้สมรสกับชาวไทย ฯลฯ

ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นชาวไทย เพื่อรับสิทธิทางกฎหมายและสังคมอย่างเต็มที่ แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติได้อย่างไรและที่ไหน Phuketindex.com เลยขอนำขั้นตอนโดยละเอียดซึ่งออกโดย กระทรวงการต่างประเทศ ในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติมานำเสนอกันนะครับ

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

◦คุณสมบัติของผู้แปลงสัญชาติเป็นไทย

1.อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ถ้าต่ำกว่านั้นต้องมีเหตุอื่นประกอบ เช่น มีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย มี บุตรเกิดในประเทศไทย หรือเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยเปิดต้องมีหน่วยกิตสะสม 15 หน่วยกิตขึ้นไป)

2.ไม่เคยมีประวัติต้องโทษ เว้นประมาทหรือลหุโทษ แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง

3.ไม่ฝักใฝ่สัญชาติเดิม

4.บำเพ็ญการกุศลและสาธารณประโยชน์

5.ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานและมีได้รายเดือนละ 5,000 บาท ขึ้นไป

6.มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีภูมิลำเนาต่อเนื่อง 5 ปี ขึ้นไปแต่ต้องมีเหตุอื่นประกอบด้วยตาม ข้อ 1

7.พูดและฟังภาษาไทยเข้าใจ

◦หลักฐานการประกอบการยื่นคำขอแปลงเป็นสัญชาติไทย

1.สำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว มีชื่อผู้ยืนคำขอฯ ภรรยา และบุตรทุกคน 1 ชุด

2.รูปถ่ายผู้ยืนคำขอฯ ขนาด 2 นิ้วครึ่ง จำนวน 12 รูป ชายแต่งชุดสากล หรือชุดพระราชทานหญิงแต่งกายสุภาพ

3.สำเนาใบเสร็จภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90 หรือ 91 หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม มาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ย้อนหลัง 3 ปี)

4.ใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาบัตรที่เคยบริจาคเงินบำรุงการกุศลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

5.ใบเสร็จค่าเล่าเรียนหรือหนังสือรับรองการเรียนของบุตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของบุตรคนละ 1 ชุด

6.สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุตร ด้านหน้า- หลัง และสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของบุตร (ถ้ามี) คนละ 1 ชุด

7.สำเนาใบสำคัญการสมรส (ค.ร.3) 1 ชุด (กรณีมีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย ต้องจดทะเบียนสมรสก่อนยื่นคำขอ)

8.สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯหรือบริษัทฯ จำนวน 1 ชุด

9.สำเนาใบเสร็จภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือสำเนาใบเสร็จภาษีการค้าย้ อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

10.หนังสือรับรองเงินฝากธนาคาร หรือสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารหน้าที่มีชื่อ และหน้าที่มียอด ฝากครั้ง สุดท้าย

11.หนังสือรับรองการทำงาน และเงินเดือนที่ได้รับ (โดยทำหนังสือถึงสารวัตร แผนก 1 กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล) พร้อมกับสำเนาใบทะเบียนการค้าฯ ทะเบียนพาณิชย์หนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทฯ (ผู้ลงชื่อรับรองต้องเป็นผู้มีอำนาจผูกพันกับสถานประกอบการนั้น )

12.สำเนาใบอนุญาติทำงาน 1 ชุด หน้า 2-3-4-5 และหน้าอื่น ๆ ที่ลงรายการไว้ โดยใบอนุญาตทำงานลง ตำแหน่ง อาชีพหรือวิชาชีพลักษณะของงาน, ท้องที่ที่ได้รับอนุญาต ชื่อนายจ้างหรือสถานที่ททำงานจะต้องตรงกับอาชีพปัจจุบัน

13.ผู้รับรองซึ่งมีสัญชาติไทย 2 คน เพื่อยืนยันหลักทรัพย์ และความประพฤติของผู้ยื่นคำขอฯ

14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของภรรยา ด้านหน้า – หลัง 1 ชุด

15.สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทุกหน้าที่มีรายการบันทึก 1 ชุด

16.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง ด้านหน้า- หลัง คนละ 1 ชุด

17.วันยื่นคำขอฯ ต้องนำหลักฐานต้นฉบับไปพบเจ้าหน้าที่ด้วย

◦การยื่นคำขอฯ

1.ผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอฯ ต่อผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจ สันติบาล

2.ผู้ยื่นคำขอฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอฯ ต่อหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด/ผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดนั้น

ค่าธรรมเนียม

◦คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยครั้งละ 5,000 บาท

◦คำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยสำหรับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู ้แปลงสัญชาติเป็นไทยคนหนึ่งครั้งละ 2,500 บาท

◦หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยฉบับละ 500 บาท

◦ใบแทนหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยฉบับละ 500 บาท

◦คำขอกลับคืนสัญชาติไทยครั้งละ 1,000 บาท

◦คำขออื่น ๆ ฉบับละ 5 บาท