รามเกียรติ์ ตอนนารายปราบนนทก

วัชราภรณ์ กรเยี่ยม
มีเนื้อเรื่องรามเกียรตอนนารายปราบนนทกที่เป็นเนื้อเรื่องแบบไม่ใช่กลอนใหมค่ะ?
คำตอบ

สวัสดีค่ะ 

มีแต่ในหนังสือค่ะ  ฉบับร้อยแก้วของเปรมสิรีย์  ก็มี  ลองหาในห้องสมุดของโรงเรียน  หรือของกลุ่มสาระภาษาไทย

ศูนย์หนังสือก็มีค่ะ

ในหนังสือภาษาไทย ม.๒ ก็มีค่ะ  แต่ไม่ละเอียด  อยู่ในบทวิเคราะห์

ที่นี่ก็พอจะมีแต่ไม่ละเอียดค่ะ

http://203.144.136.10/service/mod/heritage/nation/ramakian/index1.htm#top

เคยอ่านเจอในห้องสมุด ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตครับ เป็นการบรรยายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังครับ