การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์โรงเรียน

โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

เรียน คุณ คำตา

        ด้วยโรงเรียนกุงแก้ววิยาคารเพิ่งจัดทำเว็บไซต์ขึ้น  แต่ยังไม่ได้ทำการ อัพโหลด  จึงอยากเรียนถามว่าต้องลิงค์ไปที่หัวข้อไหนของ  เว็บ สพท.นภ.เขต 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คำตอบ