อยากทราบเกี่ยวกับคณะทันตแพทย์

น.ส.ณิชากร เมืองเกตุ
ต้องสอบเกี่ยวกับวิชาใด และเน้นในด้านใดมากที่สุด ต้องใช้เกรดเฉลี่ยประมาณเท่าใด
คำตอบ