ท่านคิดอย่างไรกับการประชุมสภาวิชาการ ที่ไม่เป็นประจำทุกเดือน ปีที่แล้วประชุมเพียงแค่ 5-6 ครั้งเอง

ท่านคิดอย่างไรกับการประชุมสภาวิชาการ ที่ไม่เป็นประจำทุกเดือน ปีที่แล้วประชุมเพียงแค่ 5-6 ครั้งเอง
คำตอบ