นัยต่างๆ

ตั้งใจเรียนนะแล้วเราจะเข้าใจทุกนัย
คำตอบ