ทำไมพม่าถึงตัดเศียรพระ (ที่อยุธยา) ครับ

เปมิช

สวัสดีครับอาจารย์หมอวัลลภ

มีผู้สนใจประวัติศาสตร์ ท่านหนึ่ง เพิ่งไปอยุธยามา ก็เลย สงสัยว่า 

"ทำไมพม่าถึงตัดเศียรพระ"

ครับ

ขอบคุณครับ

เปมิช

คำตอบ
 • 28 กันยายน 49
 • เรียน อาจารย์เปมิชและท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่น > ขออภัยที่ตอบช้า...

 • เพิ่งกลับจากไปทำบุญที่พม่า(ย่างกุ้ง) 17-24 กย. 49 

โลกของเราอาจจะแบ่งได้เป็นโลกของความจริงกับสิ่งที่เห็น (truth & fact) ซึ่งของ 2 สิ่งนี้อาจจะไปด้วยกัน(ตรงกัน / compatible) หรือไม่ไปด้วยกัน(ต่างกัน / incompatible)ก็ได้...

 • รศ.วิเชียร นิตยกุล อาจารย์ที่เกษียณแล้วจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวให้ผมฟังว่า หลังสงครามไทย-พม่ามีการ "ตีกรุงเก่า" ซ้ำโดยชนกลุ่มอื่น ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา มีความเป็นไปได้ว่า คนกลุ่มนี้อาจจะปล้นอยุธยาซ้ำก็ได้
 • ธรรมดาของโลกประการหนึ่งคือ "ล้มแล้วเหยียบ" > เราไม่อาจจะกล่าวได้ว่า ใครปล้นกรุงศรีอยุธยา ทว่า... เมื่อกรุงแตกแล้ว ใครก็ได้(ที่อยากได้ทรัพย์)ย่อมปล้น ย่อมชิง
 • แม้คนไทยที่ชอบขโมยตัดเศียรพระก็มีจนปัจจุบัน > ในพม่าไม่เคยมีข่าวอย่างนี้เลย(แต่มีข่าวขโมยพระพุทธรูป) และโทษของการทำอย่างนี้ในพม่าหนักหนา สาหัสมาก > จึงมีความเป็นไปได้ที่คนไทย(ที่ใจเป็นโจร)จะตัดเศียรพระพุทธรูปเองด้วย

สมมติฐานเรื่องทองคำในพระเจดีย์ก็เช่นเดียวกัน > ต่อไปเป็นสมมติฐานที่ผมขอเรียนเสนอข้อคิดอย่างนี้...

 • (1). หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และพระไตรปิฎก > พม่าตั้งชาติมาก่อน 2,500 ปีแล้ว ตั้งมาก่อนไทย และมีการสร้าง + บูรณะพระเจดีย์ชเวดากองมาหลายครั้ง
 • (2). ขนาดพระเจดีย์ + พระพุทธรูปทั้งหมดในอยุธยาเล็กมาก > ถ้าประมาณพื้นที่เส้นรอบวง คูณด้วยความหนาในระดับมิลลิเมตร และนำปริมาณทองที่น่าจะดีทั้งหมดมารวมกัน > ไม่พอหุ้มพระเจดีย์ชเวดากองได้เลย (พื้นที่พระเจดีย์ชเวดากองรวมบริวารประมาณ 1 x 2 กิโลเมตร)
 • (3). คนพม่ามีทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าคนไทย + ศรัทธาในพระเจดีย์สูงกว่าคนไทย > คนพม่านิยมสร้างเจดีย์ พระเจดีย์พม่าจึงอลังการ คนไทยนิยมสร้างโบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฎิ วิหาร โบสถ์ไทยจึงอลังการ (พระพม่ามาไทยชอบมาชมโบสถ์ไทยเช่นกัน)

พระสูตร... ดูจะอยู่ในคาถาธรรมบท กล่าวถึงนางลูกหมู

 • ลูกหมูนี้ > เดิมเป็นแม่ไก่ ฟังเสียงพระสาธยาย > เกิดในสุคติ > เจริญฌาน > เป็นพรหม > เกิดเป็นคน > เกิดเป็นลูกหมู (ชาตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้แก่พระภิกษุ) > เกิดอีกหลายชาติในประเทศพระพุทธศาสนา "เถรวาท" คือ ชมพูทวีป + สุวรรณภูมิ(น่าจะเป็นพม่า หรือไทย)
 • ชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นลูกสาวเสนาบดี > พระเถระรูปหนึ่งบิณฑบาตแล้วกล่าวกับพระภิกษุอื่นว่า นางลูกหมู... บัดนี้มาเป็นลูกเสนาบดี
 • นางระลึกชาติได้ > ออกบวช > บรรลุพระอรหันต์

เรื่องนางลูกหมูนี้ก็สะท้อนได้ดีว่า ชาวพุทธมีแนวโน้มจะเกิดที่โน้นบ้าง ที่นี้บ้าง ทว่า... มีแนวโน้มจะเกิดในแผ่นดินพระพุทธศาสนา ชาติโน้นบ้าง ชาตินี้บ้าง... คงไม่พ้นอินเดีย ปากีสถาน(ตักสิลา > เดิมเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป) ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชาเป็นส่วนใหญ่

 • ถ้าเราเจริญพยาบาท(จองเวร ไม่ให้อภัย) > จริงๆ แล้ว... เราอาจจะรบรา ฆ่าฟันบรรพบุรุษ หรือลูกหลานของเราเอง เพราะเราเวียนตาย เวียนเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วน โดยเฉพาะแผ่นดินพระพุทธศาสนา
 • เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ > ผมมีโอกาสพาคนไทยใจดีไปทำบุญที่โรงพยาบาลมโหสถ + คลังเลือดลาว

สัปดาห์ก่อน (18 กย 49) > ผมมีโอกาสนำพลาสเตอร์ยา + เงินไปทำบุญที่คลังเลือด โรงพยาบาลย่างกุ้ง (Yangon General Hospital)

 • วันเดินทาง (17 กย 49) > ทราบจากคุณสุดคนึง บุคลากรสถานฑูตไทยว่า ท่านได้นำถุงเลือดไปบริจาคให้คลังเลือดด้วย
 • ขอกราบอนุโมทนา... สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบุญกิริยาวัตถุที่ผมทำไว้ดีแล้ว อบรมแล้ว ทำให้เจริญมากแล้วทั้งหมด พึงเป็นเหตุ พึงเป็นปัจจัยให้คนพม่า คนไทย คนลาวได้เมตตากัน มองกันด้วยความปรารถนาดี...

 • ขอต่อไปอย่าพึงมีสงครามพม่า-ไทย-ลาวอีกเลย
 • ขอคนพม่า-ไทย-ลาวพึงได้เมตตากันสืบไป
 • ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าพึงได้เข่นฆ่า เบียดเบียนกัน
 • ขอสัตว์ทั้งหลายพึงได้รับส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้ว ทั้งในพม่า ลาว และไทย...

ขออาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่านทุกท่านพึงถึงซึ่งความสุข ความเจริญ พึงเป็นผู้มากด้วยเมตตา ได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทุกๆ ประการจนถึงพระนิพพานเบื้องสูงสุดเทอญ...

นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

เรียน อาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่าน...

 • เรื่องสงครามทำให้ผมได้ข้อคิดมาอย่างหนึ่งว่า  "ผู้แพ้มักจะผูกใจเจ็บมากกว่าผู้ชนะ"

ตัวอย่างเช่น

 • ขณะที่คนไทย (ส่วนหนึ่ง) ไม่ชอบพม่า คนพม่า (ส่วนหนึ่ง) ก็ไม่ชอบอังกฤษ

ทว่า... ชาติที่ฉลาดมากดูจะเป็นญี่ปุ่น...

 • ญี่ปุ่นรบชนะพม่า... ทว่าคนพม่ามองญี่ปุ่นในแง่ดี
 • เพราะญี่ปุ่นรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เช่น บริจาครถใช้แล้วให้คลังเลือดพม่า + ส่งอาสาสมัครเข้าไปทำงานช่วยเหลือคลังเลือด เรื่องนี้ประทับใจคนพม่ามาก

ประเทศไทยควรช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มาก... ไม่ว่าจะเป็นพม่า ลาว หรือกัมพูชา โดยเน้นความช่วยเหลือในรูปอาสาสมัคร วิชาการ สาธารณสุข การศึกษา

 • ถ้าทำได้ > ไทยจะทำการค้ากับเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน + เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายในระยะยาว
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

เรียน อาจารย์เปมิชและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • หนังสือของดร.คัตเลอร์(จิตแพทย์)เขียนเกี่ยวกับท่านดะไล ลามะทำให้ได้ข้อคิดเพิ่มเติม...

ครั้งหนึ่งหมอคัตเลอร์ไปอินเดีย ถูกแท็กซี่หลอก โกรธมาก... ท่านดูจะโกรธท่านดะไล ลามะด้วยที่ไม่โกรธตาม!

 • ท่านดะไล ลามะแนะนำให้อาจารย์หมอคัตเลอร์ลองคิดในอีกมุมมองหนึ่ง...
 • สมมติให้เราเกิดในอินเดีย เป็นแท็กซี่ เราอาจจะอิจฉา ริษยาคนต่างชาติ หรือฉวยโอกาสขูดรีดก็ได้

สงครามก็เช่นเดียวกัน > ผู้แพ้มักจะมีใจพยาบาทผู้ชนะเสมอ... เราอาจจะนำมุมมองของท่านดะไล ลามะมาแบบ "เอาใจเขามาใส่ใจเรา" ดู

 • ถ้าเราเป็นเขมร... ตอนไทยตีเมือง เรารู้สึกอย่างไรถ้าตอนนั้นเราเป็นเขมร
 • ถ้าเราเป็นลาว... ตอนไทยตีเมือง (ดูจะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วย) ลาวรู้สึกอย่างไร

ประวัติศาสตร์ควรมีไว้สำหรับให้เห็นภัยของสงคราม ไม่ใช่มาย้ำเตือนให้เกิดอกุศลจิต เช่น พยาบาท(โกรธ) วิหิงสา(คิดเบียดเบียน) ฯลฯ

 • ถ้าไทยหลงทาง ไปทะเลาะกับพม่า ลาว หรือเขมร... ชาติอื่นคงจะดีใจกันใหญ่เลย
 • เขาคงจะแย่งไทยค้าขายกับพม่า ลาว และเขมรไปหมด

ถ้าไทยไม่หลงทาง เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน...

 • ไทยคงจะเป็นศูนย์กลางการค้า ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางเมตตาแห่งภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิใจ...
ออต ญาณพิสิษฐ์
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับเป็นประโยชน์ เป็นความงามมาก
นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์

ขอขอบคุณอาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขณะที่โลกมีความงาม
 • คุณธรรมก็มีความงามที่ยิ่งกว่าเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น เมตตา ฯลฯ...

 • เมตตา หรือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุข เป็นประโยชน์ เป็นความงาม

ขอให้อาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ เป็นผู้มากด้วยเมตตา และได้คบหากับบุคคลผู้มากด้วยเมตตาเช่นเดียวกัน...

อยากได้ข้อมูลเรื่องพระพันเศียรพระที่อยุธยามากค่ะต้องการเอาไปทำรายงานด่วนค่ะ

มันไม่ตัดกาปู๋ก็บุญเท่าไรแล้ว