ทำไมไม่ค่อยเข้าไปเขียน

ทำไมจึงไม่สมควรใช้การหาประสิทธิภาพ E1/E2 กับการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์หรือบทเรียนโปรแกรม
คำตอบ