ประโยชน์ของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

แล้วคุณคิดว่าเมื่อองค์การดังกล่าวเข้าสูเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แล้วนั้น จะเกิดประโยชน์อะไรกับองค์การดังกล่าวบ้างค่ะ
คำตอบ

 

 

   ขอบคุณสำหรับคำถามที่ทางคุณได้ให้ความสนใจและเข้ามาแลกเปลี่ยนประเด็นกันกับเรา สำหรับคำถามที่ว่าเมื่อองค์การดังกล่าวเข้าสู่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แล้วนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรกับองค์การดังกล่าวบ้างนั้น ทางทีมงานขอบตอบว่า การศึกษาบริบทของวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อนำมาประยุคสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การปรับตัวและยืดหยุ่น และจะนำไปสู่การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนตำบลจะต้องนำวัฒนธรรมองค์การมาเชื่อมโยงกับองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่แล้วเช่นเดียวกับองค์การอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดพลวัตทางความคิดในการบริหารงานยุคใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกิดแนวทางปฏิบัติต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมากยิ่งขึ้น จนทำให้การบริหารงานขององค์บริหารงานส่วนตำบลเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีการนำวัฒนธรรมองค์การไปเชื่อมโยงโดยการสร้างกระบวนการแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเองก็จะสามารถทำให้บุคลากรมีความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างออกไปจากเดิม หรืออาจะได้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสามารถแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปรับวัฒนธรรมองค์การให้มีความยืดหยุ่น และมีการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การอย่างทั่วถึงนั้น ถือได้ว่าเป็นการปรับองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาขององค์การบริหารส่วนตำบลนั่นก็คือ จะทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

ประโยชน์ของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีอะไรบ้าง