ช่วยออกใบประกอบอาชีพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้วย (ไม้กั่นหมา)

ช่วยออกใบประกอบอาชีพพระสอนศึงธรรมด้วย
การเข้าไปสอนนักเรียนจะมีพวกครูหัวหมอว่าไม่มีใบประวิชาชีพ
คำตอบ