อนุบาลกันทรารามย์

นางสุวณี ธานี
เรียน อาจารย์ชัดเจนคะ ดิฉันได้กำหนดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน ของนักเรียนในวันตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้ ๑.กิจกรรมการต้อนรับ ๑.๑ ขบวนรถคณะกรรมการประเมินถึงหน้าโรงเรียน ๑.๒ ต้อนรับคณะประเมินบริเวณถนนข้างพระพุทธรูป ๑.๓ ตัวแทนนักเรียนกล่าวเชิญประธานทำพิธีสักการะพระพุ ๑.๔ กลองยาวบรรเลงนำคณะกรรมการเข้าพักศาลาลูกเสือ- ๒. กิจกรรมในศาลาไทย ๒.๑ พิธีกรน้อยกล่าวต้อนรับ ๒.๒ ตัวแทนนักเรียนติดช่อดอกไม้ มอบมาลัยกร ๒.๓ คณะกรรมการสถานศึกษาผูกผ้าขาวม้าเป็นของที่ระลึก ๒.๔ ชมการแสดง - รำบายสีสู่ขวัญ - ฟ้อนกลองตุ้ม - การเดาะฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล - การวิ่ง ๓๑ ขา ๒.๕ ประธานคณะกรรมการประเมินแนะนำคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ๒.๖ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน- ๓. ชมนิทรรศการผลงานนักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ ๓.๑ การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า ๓.๒ การทำอิฐบล็อก ๓.๓ การทำลูกประคบจากสมุนไพร ๓.๔ การนวดฝ่าเท้า ๔. ชมนิทรรศการผลงานนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ - ๒ ๔.๑ การถนอมอาหาร - การทำผักดอง - การทำข้าวหมาก ๔.๒ การทำขนมไทย - ข้าวเหนียวแก้ว - ขนมเทียน ๔.๓ การแกะสลัก ๔.๔ การร้อยมาลัย ๔.๕ การประดิษฐ์ใบตองานบายสี ๔.๖ การประดิษฐ์เศษสิ่งวัสดุ - ของชำร่วยจากใบเตย - การประดิษฐ์ดอกไม้จากดอกประดู่ ๕. นิทรรศการผลงานนักเรียน ระดับก่อนประถมวัย ๕.๑ การแสดงบนเวที ๕.๒ สาธิตการทำโครงงาน ๖.เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ๗ พักรับประทานอาหารว่างที่โรงอาหาร ๘.เยี่ยมชมห้องสมุด ๘.เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ๑๐.ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ ชมการการสาธิตการสระผม ๑๑. เยี่ยมชมห้องสหกรณ์นักเรียน ๑๒. เยี่ยมชมห้องคณิตศาสตร์ ๑๓.เยี่ยมชมห้องวิทยาศาสตร์ ๑๔. เยี่ยมชมกิจกรรม science show ๑๕.คณะกรรมการประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ๑๗. เข้าห้องประชุมใหญ่(อาคารเอนกประสงค์) ๑๙. พิธีกรน้อยดำเนินรายการ ๒๐.นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความคิดเห็นในนามศิษย์เก่า ๒๑.นายอภิชาต ชาญประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ๒๒.เรียนเชิญประธานคณะกรรมการกล่าวสรุปผลการประเมิน- ๒๓. นักเรียน คุณครู บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนร่วมร้องเพลงโรงเรียนในฝัน
คำตอบ
not yet answered
เรียน อาจารย์ชัดเจน  ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสูง ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ครับ โรงเรียนของผมขอรับการประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่3 ผมและน้องๆทำการฝึกฝนและเรียนรู้ในหลายๆอย่าง ตามเกณฑ์ของโรงเรียนในฝันมาตลอด ตั้งแต่ขอรับการประเมินจนถึงทุกวันนี้ และได้เชิญloving team มาพบปะในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 พวกผมตื่นเต้นมากเลยครับสั่นไปหมด ทำให้ทำอะไรไม่ถูกเลย กรุณาให้คำแนะนำด้วยครับ