ปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

อเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากอดีต เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
คำตอบ