ขอแลกเปลี่ยนเรื่องทฤษฎีอำนาจค่ะ

ที่คุณกรุณาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบันทึกของ อ.แหวว http://gotoknow.org/blog/archanwell/227587?page=1 อ.แหววขออภิปราบสนับสนุนดังนี้ค่ะ ก็เห็นด้วยล่ะค่ะ รัฐศาสตร์ เป็น ศาสตร์ว่าด้วยกลไกแห่งอำนาจ แต่หากเรายอมรับแนวคิด "นิติรัฐ" อำนาจที่ว่า ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ว่า ก็คือ กฎหมายในความหมายที่แท้จริง อันหมายถึง ความยุติธรรมและประโยชน์สุขของมหาชน โดยนิติศาสตร์ในยุคปัจจุบัน อำนาจของรัฐมีอยู่ ๒ ประการ กล่าวคือ (๑) อำนาจหน้าที่ และ (๒) อำนาจดุลยพินิจ อำนาจของรัฐจึงต้องมีกฎหมายรองรับค่ะ ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับ ก็จะเป็นการใช้อำนาจที่มิชอบด้วยกฎหมาย
คำตอบ