โครงการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาไทย

1.ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จตามโครงการ โดยเฉพาะ นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 2.นักเรียนที่มีปัญหาด้านการออกเสียงจำมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
คำตอบ