แบบสอบถามความคิดเห็น 4 ระดับ

เพ็ญศิริ แย้มงามเหลือ
เรียนอาจารย์จรีรัตน์ค่ะ ดิฉันอ่านวิทยานิพนธ์ของอาจารย์เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมบินาทอริกเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ทางอินเตอร์เนท พบรูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น 4 ระดับซึ่งตรงกับที่ดิฉันทำการศึกษาไว้ในงานการศึกษาค้นคว้าอิสระที่จะต้องหาอ้างอิงถึงเกณฑ์ในการแปรความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม แต่ไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงถึงเกณฑ์นี้ได้ ขอความกรุณาอาจารย์ แนะนำถึงแหล่งอ้างอิงนี้ว่ามาจากที่ใด จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ งานการค้นคว้าอิสระที่ดิฉันทำคือ การศึกษาความคิดเห็นในการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการ พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ค่ะ ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ เพ็ญศิริ แย้มงามเหลือ
คำตอบ