ผลลัพธ์

มีคำถามว่า "อาจารย์ครับ ผมอยู่ CUP เพิ่งมารับงานคุณภาพหมาดๆ ครับ ผมไล่อ่านความรู้ในเว็บ มาติดตรงคำว่า ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการดูแลใช่หรือไม่ครับ ตามความเข้าใจของผม คำว่าผลลัพธ์กระบวนการดูแล อยู่ในมาตรฐานใหม่ตอนที่ 3 ผมติดตรงนี้ครับ ผมจะอธิบายให้กับผู้ร่วมงานของผมอย่างไรครับ มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ"บ ก็ขอตอบดังนี้ครับ ผลลัพธ์การดำเนินงานขององค์กร อยู่ในมาตรฐานใหม่ตอนที่ IV ครับ จะครอบคลุมผลการดำเนินงานทุกเรื่อง ทั้งการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ การเงิน บุคลากร ระบบและกระบวนการ การนำองค์กร การที่เน้นผลลัพธ์ เพื่อให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงนั้นได้ดำเนินมาถูกทาง สามารถเปรียบเทียบกับอดีตและเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย อาจจะเป็นการวัดผลในเชิง process หรือ outcome ก็ได้ครับ เราจะเริ่มต้นพิจารณาผลลัพธ์อย่างไร 1) เริ่มง่ายๆ จากงานประจำที่เราทำอยู่ ถามตัวเราเองว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายอะไร สามารถวัดผลหรือวัดการบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ เช่น ถามว่าการเยี่ยมบ้านเพื่อทำ family folder มีเป้าหมายอะไร ถ้าตอบว่ามีเป้าหมายเพื่อรับรู้ปัญหาสุขภาพของครัวเรือนต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนจัดบริการให้สอดคล้องกับปัญหา เราก็มาดูว่าจะใช้อะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเราบรรลุเป้าหมายนั้น อาจจะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลข หรืออาจจะเป็นการพรรณนาการบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลก็ได้ 2) เริ่มจากโรคสำคัญที่เราให้การดูแลผู้ป่วย เช่น โรคเบาหวานและความดันสูง ถามตัวแองว่าถ้าเราดูแลผู้ป่วยโรคนี้อย่างได้ผล อะไรคือสิ่งที่ต้องการเห็น เช่น การควบคุมน้ำตาลและความดันได้ดี การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง การไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน นั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เราสามารถวัดได้ แล้วค่อยไปคิดอีกทีว่าจะวัดในรายละเอียดเรื่องใดบ้าง 3) เริ่มจากมิติคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม แต่สามารถนำมาประยุกต์หรือเลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง มิติคุณภาพที่กล่าวถึงได้แก่ Accessibility (การเข้าถึงบริการ) Appropriateness (ความเหมาะสมในการให้บริการ) Acceptability (การยอมรับหรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ) Competency (ความสามารถในการให้บริการขององค์กรหรือของบุคลากร) Continuity (ความต่อเนื่อง) Coverage (ความครอบคลุม) Effective (ประสิทธิผล) Efficiency (ประสิทธิภาพ) Equity (ความเป็นธรรม) Humanized/Holistic (การดูแลด้วยหัวใจ/ความเป็นองค์รวม) Responsive (การตอบสนองผู้รับบริการ) Safety (ความปลอดภัย Timeliness (ความรวดเร็ว ทันเวลา)
คำตอบ