.ใส่รูป

ประมวล ระหารไทย
หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วจะโหลดรูปของตัวเราเองลงได้อย่างไรครับ
คำตอบ