มาตรฐานงานเชื่อม Iso-9606

Intawai
มาตรฐานงานเชื่อม Iso-9606

มาตรฐานงานเชื่อม Iso-9606

Manual  Metal  Arc  Welding  -MMAW

.1 มาตรฐานงานเชื่อม

ความหมาย มาตรฐานงานเชื่อม ISO-9606 หมายถึง การสอบเพื่อมีการรับรองมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อม โดยมีการกำหนดขอบเขตการรับรอง เงื่อนไข การทดสอบ กฎเกณฑ์การยอมรับและการรับรองการสอบของช่างเชื่อม ในการเชื่อมอาร์คโลหะเหล็กกล้าด้วยมือ ซึ่งแบ่งการพิจารณามาตรฐานฝีมือออกเป็น 3 ระดับ คือ

                -ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1

                -ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ2

                -ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 3 (ช่างเชื่อมท่อ)

1.1 นิยาม

                นิยามต่อไปนี้ใช้ตามความมุ่งหมายของมาตรฐาน Iso-9606

                ช่างเชื่อมด้วยมือ( Manual welder) คือ บุคคลที่กระทำการเชื่อมที่จับหรือประคอง

หัวจับลวดเชื่อม ด้วยมือ

ทดสอบ(Test) คือ ขั้นตอนต่างๆ ในการทดสอบ รวมทั้งการทำชิ้นงานสอบ ทำรายงานผลการสอบชิ้นงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (DT)และไม่ทำลายสภาพ(NDT)

                ชิ้นงานสอบ(Test Piece) ชิ้นงานที่ได้เชื่อมประกอบสำหรับใช้ในการสอบ

                ขอบเขตการรับรอง(Range of Approval) ขอบเขตการรับรองขึ้นอยู่กับตัวแปรที่สำคัญ

ผู้ตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบ(Certified Test Center) คือ บุคคลหรือองค์กรซึ่งคู่สัญญาเป็นผู้แต่งตั้ง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ทดสอบรับรองช่างเชื่อมที่มีบุคคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแห่งชาติว่าด้วยการรับรองผู้ตรวจสอบงานเชื่อม ที่ได้รับอนุญาตและผู้อำนวยการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง (Authorized welding Inspector /Designated Examiner :AWI/DE) ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน Iso-9606 อย่างสมบูรณ์

ISO-6947 :ตำแหน่งการเชื่อม-นิยามของมุมเอียงและการหมุนชิ้นงาน

                การรับรองช่างเชื่อม  (welder Approval)  คือการรับรองคุณภาพช่างเชื่อม มาตรฐาน           ISO-9606

                กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สมาคมการเชื่อมโลหะ-กพร./สชล.(Department of Skill Development /Thai welding Society-DSD/TWS)  คือองค์กรร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมการเชื่อมโลหะเพื่อพิจารณาอนุญาตการรับรองมาตรฐานและศูนย์ทดสอบ

 

1.2 สัญลักษณ์และคำย่อมาตรฐานงานเชื่อม Iso-9606

         มาตรฐานงานเชื่อม Iso-9606 ได้กำหนดสัญลักษณ์ และ คำย่อที่ใช้กับงานทดสอบ (Test Piece) ดังนี้

                ชิ้นงานสอบ 

                BW         butt weld                                                          เชื่อมต่อชน

                FW         fillet weld                                                         เชื่อมต่อฟิลเลท เชื่อมต่อฉาก

                P             plate                                                                   แผ่น

                T             pipe (tube or other hollow section)                        ท่อ(ท่อหรือชิ้นงานกลวง) 

D             outside diameter of pipe                       เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ

                t        plate or pipe wall thickness                     ความหนาท่อและแผ่น

                S             thickness of butt weld                           ความหนาแนวเชื่อมต่อชน

                a              throat thickness of fillet weld                   ความหนาแนวเชื่อมต่อฉาก

                Z             leg length of fillet weld                          ขาแนวเชื่อมต่อฉาก

วัสดุสิ้นเปลือง 

                nm          no filler metal                                     ไม่เติมโลหะ

                wm         with filler metal                                เติมโลหะ

                A             acid covering type electrode                    ฟลั๊กซ์ประเภทกรด

                B             basic       covering type electrode                ฟลั๊กซ์ประเภทด่าง

                C             cellulosic covering type electrode              ฟลั๊กซ์ประเภทเซลลูโลส

                R             rutile      covering type electrode                ฟลั๊กซ์ประเภทรูไทล์

                RA          rutile-acid covering type electrode              ฟลั๊กซ์ประเภทรูไทล์กรด

                bs            welding from both side                           เชื่อมสองด้าน

                gb           welding with gas backing                        เชื่อมใช้แกสปกป้องด้านหลัง

                gg           back gouging or back grinding of weld         เซาะหรือเจียรด้านหลัง

                mb          welding with backing material               เชื่อมโดยใช้วัสดุรองหลัง

                nb           welding without backing ( no backing)          เชื่อมโดยไม่ใช้วัสดุรองหลัง

                ng           no backing gouging or no back grinding        ไม่เซาะหรือเจียรด้านหลัง

                ss             single-side welding                             เชื่อมด้านเดียว

 

 

 

 

1.3 ข้อกำหนดกระบวนการเชื่อม ISO-9606 (Welding Procedure Specification : WPS)

3.1 ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PB ss (AWS 2F)

3.2 ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PF ss  (AWS 3F-up)

3.3 ISO 9606-1 111 P FW W01 R t10 PD ss (AWS 4F)

3.4 ISO 9606-1 111 T FW W01 R t6.0 D150 PF ss  (AWS 5F-up)

3.5 ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PB ss (AWS 2F)

3.6 ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PF ss (AWS 3F-up)

3.7 ISO 9606-1 111 P FW W01 B t10 PD ss (AWS 4F)

3.8 ISO 9606-1 111 T FW W01 B t6.0 D150 PF ss (AWS 5F-up)

3.9 ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PA ss nb (AWS 1G)

3.10 ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 Pc ss nb (AWS 2G)

3.11 ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PF ss nb  (AWS 3G)

3.12 ISO 9606-1 111 P BW W01 B t10 PE ss nb (AWS 4G)

3.13 ISO 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 PF ss nb (AWS 5G-up)

3.14 ISO 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 H-L045  ss nb (AWS 6G

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 กระบวนการเชื่อมเหล่านี้ มีครอบคลุมอยู่ใน ISO- 9606

111 – การเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ( SMAW,MMA)

                114 - การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมใส้ฟลักซ์ไม่ใช้แก๊สปกป้อง ( FCAW)

                12 – การเชื่อมซับเมอร์จ (SAW)

                131 – การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมที่ใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง ( GMAW-MIG)

                135 – การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมที่ใช้แอกทีพแกสเป็นแก๊สปกป้อง ( GMAW-MAG)

                136 – การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมที่ใส้ฟลั๊กที่ใช้แอกทีพแก๊ส เป็นแก๊สปกป้อง( FCAW)

                141 – การเชื่อมด้วยทังสเตนเป้นตัวอาร์ค ใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง ( GTAW-TIG)

                15 - การเชื่อมด้วยพลาสม่า

                311 – การเชื่อมด้วยแก๊สออกซี่- อเซทีลีน

 

1.5กลุ่มเหล็กกล้าของโลหะชิ้นงาน

              แยกกลุ่มตามโลหะชิ้นงานดังนี้

กลุ่ม W 01- เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ และเหล็กกล้าผสมต่ำ ที่มีค่าแรงดึงสูงสุดไม่เกิน 355 N/mm2

                กลุ่ม W 02 –เหล็กกล้าที่มีความต้านทานต่อการคืบ(creep resisting)เช่นเหล็กกล้าโครเมี่ยม-โมลิบดินั่ม(Cr Mo) และเหล็กกล้าโครเมี่ยมโมลิบดินั่ม วาเนเดี่ยม(Cr Mo V)

                กลุ่ม W 03 – เหล็กกล้าโครงสร้างละเอียดที่ผ่านการอบปกติ ชุบแข็งและการอบคืนไฟที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเหล็กกล้าที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(ที่มีค่าทนแรงดึงสูงสุดไม่เกิน 355 N/mm2) หรือเหล็กกล้านิเกิล ที่มีนิเกิลผสมอยู่ 2-5 %            

กลุ่ม W 04- เหล็กกล้าสเตนเลสเฟอร์ริติก หรือมาเทนซิติกที่มีโครเมี่ยมผสมอยู่ 12-15%

กลุ่ม W 11- เหล็กกล้าสเตนเลสเฟอร์ริติก-ออสเตนนิติก และชนิดออสเตนนิติกที่มีส่วนผสมCr Ni สูง

ข้อสังเกต : คำว่าท่อ ให้หมายถึง ท่อเล็ก/ ท่อใหญ่ หรือชิ้นงานกลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อม

                ชิ้นงานสอบนำมาใช้สำหรับการเชื่อมต่อชน( BW) และเชื่อมต่อฉาก (FW) สำหรับแผ่น (P) หรือท่อ (T) เพื่อใช้รับรองการสอบดังรูป

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Key to abbreviations:

PA-horizontal welding of butt welds and fillet welds in flat position

PB-horizontal welding of fillet welds ( down hand position)

PC-transverse position

PD-overhead position

PE-horizontal overhead position

PF-vertical up position

PG-vertical down position               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2. หลักและวิธีการสอบมาตรฐานช่างเชื่อม มาตรฐาน IS0-9606

ข้อกำหนดการสอบมาตรฐานช่างเชื่อม ISO-9606

ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/สมาคมการเชื่อมโลหะ-กพร./สชล.(Department of Skill Development /Thai welding Society-DSD/TWS)  คือ องค์กรร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมการเชื่อมโลหะเพื่อพิจารณาอนุญาตการรับรองมาตรฐานและศูนย์ทดสอบ

1  ผู้สมัครเข้าทดสอบ จะต้องสอบผ่านความรู้ภาคทฤษฎีแบบปรนัย 50 ข้อโดย

    1.1.ช่างเชื่อมจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

    1.2.ช่างเชื่อมที่สอบไม่ผ่านภาคความรู้จะต้องฝึกอบรมจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้สอบใหม่

    1.3.เมื่อช่างเชื่อมผ่านการสอบภาคความรู้แล้วจะต้องบันทึกไว้ในใบบันทึกการทดสอบรับรอง ฝีมือช่างเชื่อมและในบัตรรับรองช่างเชื่อมของ กพร./สชล. (DSD/TWS)

   1.4.ช่างเชื่อมต้องได้รับการทดสอบสายตา มองเห็นคมชัดในระยะไกลต้องได้ 20/40 หรือดีกว่าการตรวจสอบสายตาจะต้องตรวจสอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบสายตา  จักษุแพทย์  พยาบาลที่ได้รับอนุญาต 

2. การรับรองช่างเชื่อมสำหรับภาคความรู้งานเชื่อมท่อ จะต้องทำการสอบภาคความรู้ด้านงานเชื่อมท่อ 50 ข้อด้วยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัยและสอบปากเปล่า ก่อนที่จะให้ทำการทดสอบภาคปฏิบัติ

 

              1.ช่างเชื่อมท่อจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

              2.ช่างเชื่อมที่สอบไม่ผ่านภาคความรู้จะต้องฝึกอบรมจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำการสอบใหม่

               3.เมื่อช่างเชื่อมผ่านการสอบภาคความรู้ของการเชื่อมท่อแล้ว จะต้องบันทึกไว้ในใบบันทึกการทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมและในใบและบัตรรับรองช่างเชื่อมของ กพร./สชล. (DSD/TWS) การสอบในกระบวนการอื่นๆ  จะต้องทำการสอบภาคความรู้ใหม่

               4.ช่างเชื่อมที่ปล่อยให้บัตรรับรองหมดอายุหรือถูกยกเลิกใบอนุญาต จะต้องทำการสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติการเชื่อมท่อใหม่

3. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1( Job Entry—Manual Metal Arc Welder Level 1)

           จะต้องมีประสบการณ์ในการเชื่อมเหล็กกล้ากลุ่มW01ตามมาตรฐานISO-9606 เชื่อมแผ่นเหล็กและเชื่อมท่อต่อกับแผ่นเหล็กแนวเชื่อม Fillet weld ที่มีความหนา 3 ถึง 20 มม.ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม โดยมีการทดสอบรับรองภาคทักษะ 2 ประเภท ซึ่งสามารถเลือกกระบวนการเชื่อมประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ การทดสอบมีดังนี้

 

 

 

 

ประเภทที่ 1 ใช้ลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ (Rutile Electrode)

          มีชิ้นงานทดสอบ 4 รายการ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ดังนี้

 Iso 9606-1 111 P FW W01 R t10 PB ss (AWS 2F)

 Iso 9606-1 111 P FW W01 R t10 PF ss  (AWS 3F-up)

 Iso 9606-1 111 P FW W01 R t10 PD ss (AWS 4F)

 Iso 9606-1 111 T FW W01 R t6.0 D150 PF ss (AWS 5F-up)

 

ประเภทที่ 2 ใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ชนิดด่าง ( Basic Electrode)

มีชิ้นงานทดสอบ 4 รายการ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ดังนี้

 Iso 9606-1 111 P FW W01 B t10 PB ss (AWS 2F )

Iso 9606-1 111 P FW W01 B t10 PF ss (AWS 3F-up )

 Iso 9606-1 111 P FW W01 B t10 PD ss (AWS 4F )

 Iso 9606-1 111 T FW W01 B t6.0 D150 PF ss (AWS 5F-up )

       ในทุกกรณีช่างเชื่อมจะต้องผ่านการสอบรับรองภาคความรู้ตามข้อ 1 ด้วย

 4. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 (ระดับสูง)  (Advanced --- Manual Metal Arc Welder Level 2)

การได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 ต้องผ่านการฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงาน (pre-employment) หรือผ่านการฝึกอบรมยกระดับ   (up-grade training)

 

4.1.ในการที่จะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 2ช่างเชื่อมจะต้องได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส ระดับ 1 และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ำ เหล็กกล้าเกรนละเอียด (W01)  มาก่อน

 

4.2.ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้าทดสอบรับรองเพื่อรับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 สำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสมต่ำ เหล็กกล้าเกรนละเอียด (W01) ได้โดยผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม4ใบตามข้อ ดังนี้

 Iso 9606-1 111 P BW W01 B t10 PA ss nb ( AWS 1G)

Iso 9606-1 111 P BW W01 B t10 Pc ss nb ( AWS 2G)

 Iso 9606-1 111 P BW W01 B t10 PF ss nb ( AWS 3G)

 Iso 9606-1 111 P BW W01 B t10 PE ss nb ( AWS 4G)

 

 

5.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 (ช่างเชื่อมท่อ) (Pipe Welder --- Manual Metal Arc WelderLevel 3)

 

   5.1 การได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3

ช่างเชื่อมจะต้องได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 มาก่อน

 

   5.2 ช่างเชื่อมต้องผ่านการฝึกอบรมยกระดับ (Up - grade training) หรือใช้ประสบการณ์จากอุตสาหกรรม

   5.3ในทุกกรณีช่างเชื่อมต้องสอบผ่านภาคความรู้การเชื่อมท่อตามข้อ2และต้องผ่านการรับใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม 2 ใบ ดังนี้

Iso 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 PF ss nb (AWS 5G-UP)

 Iso 9606-1 111 T BW W01 B t7.8 D150 H-L045  ss nb (AWS 6G-UP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการปฏิบัติงานในระหว่างการทดสอบการรับรองฝีมือช่างเชื่อม

       6.1 การทำงานอย่างปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องและอุปกรณ์อย่างถูกวิธี,

วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ,การสวมใส่และการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

      6.2 ข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม ระหว่างการปฏิบัติงาน

-ผู้เข้าทดสอบจะต้องเตรียมและปรับเครื่องเชื่อมให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อมและสามารถชิ้นงานทดลองสำหรับการปรับเครื่องเชื่อมให้ถูกต้อง

            -ช่างเชื่อมจะต้องประกอบเชื่อมยึดชิ้นงานสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดชิ้นงานที่ได้เตรียมไว้จะต้องได้รัการตรวจสอบชิ้นงานก่อนทำการเชื่อม

-ช่างเชื่อมจะต้องเชื่อมแนวราก ขัดด้วยแปรง และแนวรากจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้อำนวยการฝึก

-เชื่อมแนวกลาง ( Fill pass) จนเสร็จ ยกเว้นแนวปิด (Cap) ชั้นระหว่างกลางจะต้องได้รับการยอมรับ

จากผู้อำนวยการสอบ

-ต้องเชื่อมแนวปิด ขัดด้วยแปรง แนวเชื่อมที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการตรวจพินิจโดยผู้อำนวยการสอบ

-ผู้อำนวยการสอบสามารถยุติการทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมได้ทุกเวลาถ้าเห็นว่าช่างเชื่อมที่ทำการสอบ

ไม่มีระดับทักษะที่จะทำการสอบได้สำเร็จ

-ชิ้นงานเชื่อมจะต้องเตรียมทดสอบทางกล  หรือในกรณีถ่ายภาพรังสี ดำเนินการโดยสถานประกอบการ

หรือบุคคลที่ได้รับการรับรอง การทดสอบและประเมินผลโดยผู้อำนวยการสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    ช่วงเวลาที่มีผลในการรับรอง (Period of Validity)

7.1การรับรองช่างเชื่อมจะมีผล 2 ปี  โดยในใบและบัตรประจำตัวรับรองช่างเชื่อมตาม กพร./สชล. (DSD/TWS  Welder Approval Card)  จะต้องมีการลงนามทุกๆ 6 เดือนของผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production  Manager)  หรือผู้จัดการแผนกเชื่อม (Welding Section Manager)  หรือผู้จัดการด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพ (QA/QC Manager)  หรือวิศวกรการเชื่อมที่ผ่านการรับรอง (Certified Welding  Engineer)  โดยต้องทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1.1 จะต้องได้รับการประกันว่าช่างเชื่อมได้ทำงานอย่างเหมาะสม และต่อเนื่องในงานเชื่อมที่ได้รับการรับรอง  การขาดช่วงการทำงานเกินกว่า 6 เดือนจะไม่ได้รับการรับรอง

7.1.2การทำงานของช่างเชื่อมจะต้องได้รับการยอมรับโดยทั่วไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดทางเทคนิคตามที่ช่างเชื่อมนั้นได้รับการรับรองฝีมือช่างเชื่อม

7.1.3 ช่างเชื่อมจะต้องแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความรู้อย่างเด่นชัด

 

8.การต่ออายุใบวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมและใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม (Prolongation of a Certification)

อายุของวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมใบและบัตรประจำตัวรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม  มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเมื่อหมดอายุสามารถต่อได้ 1 ครั้งเท่านั้นตามขอบเขตการรับรองเดิม  ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1ช่างเชื่อมได้ผ่านการตรวจสอบสายตาและบันทึกผลไว้ในใบบันทึกการตรวจสอบสายตา

8.2ช่างเชื่อมได้ผลิตงานเชื่อมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตลอดเวลา

8.3 การเก็บข้อมูลของการทดสอบ   เช่น   เอกสารแสดงผลภาพถ่ายรังสี  ผลการตรวจสอบอัลตราโซนิก  หรือเอกสารแสดงผลการรับรองการทดสอบการหัก (Fracture Test)หรือข้อสังเกตแสดงความคิดเห็นของผู้ประสานงานที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointed Coordinators)  ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะถูกเก็บรักษารวมกับข้อมูลการทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อม (Approval Skill Test  Record)

8.4  นอกจากนี้ช่างเชื่อมต้องสอบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การหมดอายุหรือการยกเลิกใบวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมและใบรับรองการทดสอบรับรอง

ช่างเชื่อม (Expiration or Revocation of Certification)

 9.1 ใบวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมและใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม จะถูกยกเลิกถ้าช่างเชื่อมไม่ปฏิบัติตามข้อ 7   

 9.2การทำงานไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอเป็นสาเหตุที่ผู้ว่าจ้างของช่างเชื่อม (Welder’s Employer) สามารถขอให้ยกเลิกวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมและใบรับรองการทดสอบรับรองช่างเชื่อม (Welder’s Certification)ได้ ในกรณีนี้ช่างเชื่อมสามารถที่จะทำการอบรมเพิ่มเติมและทำการสอบรับรองความรู้และรับรองฝีมือได้ใหม่ตามประเภทของการรับรองฝีมือช่างเชื่อมที่ถูกยกเลิก

9.3  เมื่อครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยช่างเชื่อมไม่ขอต่ออายุใหม่

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน school within school

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานงานเชื่อม iso-9606

หมายเลขบันทึก: 319949, เขียน: 13 Dec 2009 @ 09:27 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

IP: xxx.137.115.254
เขียนเมื่อ 

thank you

IP: xxx.142.170.31
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

คำสอน วงษ์หาฤทธิ์
IP: xxx.164.74.89
เขียนเมื่อ 

ในกรณีที่ช่างเชื่อมสอบ เชื่อมท่อท่า H-L045 (AWS 6G) ด้วยการเชื่อมแนวแรก (Roos) ด้วยกระบวนการเชื่อม Tig 141 แต่เชื่อมทับหน้าด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (Tig Arc) เราจะเขียน Process งานเชื่อมยังงัยเพื่อรับรอง..ต้องแยกมั้ยครับ