GotoKnow.org : แนวทางการเขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์


GotoKnow.org : แนวทางการเขียนอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์


เนื่องด้วยการก่อตั้งเว็บไซต์ GotoKnow.org มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กลุ่มผู้ใช้วัยทำงาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเป็นคลังความรู้ที่เกิดจากความรู้และความคิดที่เป็นต้นฉบับของผู้ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น GotoKnow.org ให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ให้สมาชิกและผู้ใช้งานทุกท่านไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อผลงานของผู้อื่น

นอกจากนี้ GotoKnow.org ยังได้สนับสนุนการให้เกียรติแก่เจ้าของความรู้ โดยที่ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานเขียน ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียในทุกวิธี เนื่องจากการกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่า การโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) ซึ่งส่งผลเสียต่อเว็บไซต์และสมาชิกภายในเว็บไซต์

ประโยชน์ของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

 • เพื่อสนับสนุนสังคมและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณภาพในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการปฏิบัติตามกฏ กติกาและระเบียบที่ถูกต้องเหมาะสมในการสร้างงานเขียนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เคารพสิทธิ์ ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความที่ใช้อ้างอิงและการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นนำไปใช้อ้างอิง (การกำหนดสิทธิ์การนำไปใช้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่สัญญาอนุญาต)
 • เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่เป็นต้นฉบับที่มีคุณภาพ ด้วยการให้สมาชิกเขียนบันทึกด้วยตนเองและอ้างอิงเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • การอ้างอิงที่ถูกต้องอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บทความและผู้เป็นเจ้าของบทความ
 • ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การกระทำใดที่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์

 • คัดลอกบทความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งมาโดยไม่มีการเขียนเรียบเรียงประโยคทั้งหมดใหม่ด้วยตนเอง และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • คัดลอกบทความมาโดยดัดแปลงเพียงบางคำ โดยไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 
 • คัดลอกข้อความในบทความ โดยไม่ใส่เครื่องหมาย “...” และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล

แนวทางการเขียนบทความอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 • กรณีที่คัดลอกข้อความหรือประโยคบางส่วนมาจากต้นฉบับโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ เนื่องจากหากมีการดัดแปลงหรือเรียบเรียงใหม่แล้วอาจสื่อความหมายไม่ชัดเจนเท่าต้นฉบับ ควรใส่เครื่องหมาย “..” ครอบคลุมทั้งข้อความ และใส่แหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
 • กรณีที่ต้องการเขียนข้อมูลหรือบอกเล่าเกี่ยวกับงานเขียนดังกล่าว ควรอ่านทำความเข้าใจบทความดังกล่าวให้กระจ่าง และทำการเรียบเรียงประโยคใหม่ทั้งหมดด้วยรูปแบบการเขียนที่เป็นของตนเอง โดยไม่ทำให้ใจความสำคัญและการสื่อความหมายในบทความเดิมไม่ผิดเพี้ยนไป และที่สำคัญจะต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของบทความที่นำมาเป็นต้นฉบับในการเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของท่านเองและยังแสดงถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแก่ผู้เป็นเจ้าของเดิม
 • กรณีที่บทความต้นฉบับเป็นภาษาอื่นๆ ให้อ่านทำความเข้าใจบทความดังกล่าวให้กระจ่าง และทำการเขียนเรียบเรียงประโยคใหม่ทั้งหมด โดยไม่ใช่การแปลความหมายจากประโยคภาษาอื่นเป็นภาษาไทย แต่เป็นการเรียบเรียงการเขียนใหม่ด้วยรูปแบบการเขียนของตนเอง โดยยังคงใจความสำคัญและการสื่อความหมายที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากบทความเดิม และที่สำคัญจะต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของบทความที่นำมาเป็นต้นฉบับในการเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของท่านเองและยังแสดงถึงการให้เกียรติและให้ความเคารพต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเดิม
 • กรณีที่บทความที่นำมามีการระบุสัญญาอนุญาติสิทธิ์การนำไปใช้หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของบทความจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การนำบทความไปใช้แก่ผู้อื่น ท่านต้องตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวและนำไปใช้ให้ถูกต้องตามสิทธิ์ที่ผู้เป็นเจ้าของกำหนดไว้
 • กรณีที่บทความดังกล่าวเป็นบทความที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรทำการเขียนแนะนำบทความดังกล่าวด้วยคำพูดและภาษาของตนเอง จากนั้นให้ใส่ลิงก์ url ที่สามารถลิงก์ไปยังบทความดังกล่าวได้โดยตรง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถคลิกไปอ่านต้นฉบับได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องทำการคัดลอกมา ซึ่งจะทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ และเป็นการสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนดังกล่าว

 

ตัวอย่างการเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ต้นฉบับ 

GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution  ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs และโดยเริ่มแรกของการพัฒนานั้น ได้รับการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)”

ที่มา เว็บไซต์ GotoKnow.org, http://gotoknow.org/about

 การเขียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์

GotoKnow.org ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า KnowledgeVolution  ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) ชิ้นแรกของประเทศไทย ที่พัฒนาโดยทีมงาน UsableLabs  และได้รับการสนับสนุนหลักจาก มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เหตุผลที่ละเมิด :

 • ทำการคัดลอกบทความต้นฉบับมาโดยไม่ได้ใส่เครื่องหมาย "...." เพื่อแสดงเจตนาว่าเป็นข้อความที่คัดลอกมาจากต้นฉบับ
 • กรณีที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมาย "...." จะต้องทำการเขียนเรียบเรียงข้อความใหม่ด้วยภาษาของตนเอง แต่บทความนี้ไม่ได้มีการเขียนเรียบเรียงใหม่ แต่มีการตัดคำบางคำออกเท่านั้น
 • ไม่ได้มีการใส่แหล่งที่มาของบทความ

 

การเขียนแบบไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ GotoKnow.org เป็นระบบบล็อกที่ทีมงาน UsableLabs เป็นผู้พัฒนา และระบบนี้มีชื่อเต็มว่าระบบการจัดการความรู้ในระดับองค์กร (Open-Source Web-Based Enterprise Knowledge Management System) หรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าซอฟต์แวร์ KnowledgeVolution ซึ่งซอฟต์แวร์นี้เป็นระบบแรกในประเทศไทยที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ และองค์กรที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วย มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สถาบันกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา เว็บไซต์ GotoKnow.org, http://gotoknow.org/about

เหตุผลที่ไม่ละเมิด :

 • บทความนี้ได้อ่านทำความเข้าใจบทความและเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเอง
 • แสดงที่มาของบทความต้นฉบับอย่างชัดเจน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี