นายสหรัฐ ลักษณะสุต Saharat Laksanasut (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) รับรางวัลพระราชทาน (เยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 9/2562)